Általános közzétételi lista a 2011. évi CXII. törvény alapján (ESZII)

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok (2023.03.01.)

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. Hivatalos név (teljes név)
adat Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktatóközpontja
előzmény nincs
Adat megnevezése 2. Székhely
adat 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7.
előzmény nincs
Adat megnevezése 3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)
adat
 • 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7.
 • 6001 Kecskemét, Pf. 211.
előzmény nincs
Adat megnevezése 4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)
adat
 • Információ, portaszolgálat: +36-76-514-000
 • Titkárság: +36-76-514-001
 • Főigazgatói titkárság: +36-76-514-002
előzmény nincs
Adat megnevezése 5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)
adat nincs
előzmény nincs
Adat megnevezése 6. Központi elektronikus levélcím
előzmény nincs
Adat megnevezése 7. A honlap URL-je
előzmény nincs
Adat megnevezése 8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 10. Az ügyfélfogadás rendje
adat nem releváns
előzmény nincs

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra (2023.03.01.)

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)
előzmény nincs

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői: (Módosítva: 2024.03.20.)

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)
előzmény nincs
Adat megnevezése 2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)
előzmény nincs
1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)
adat nincs ilyen szervezet
előzmény nincs
Adat megnevezése 2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje
adat nem releváns
előzmény nincs
1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik
adat nincs az Intézmény tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezet
előzmény nincs
Adat megnevezése 2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
adat nem releváns
előzmény nincs
1.4. Közalapítványok

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja
adat nincs az Intézmény által alapított közalapítvány
előzmény nincs
Adat megnevezése 2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása
adat nem releváns
előzmény nincs
1.5. Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve
adat nincs az Intézmény által alapított lap
előzmény nincs
Adat megnevezése 2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve
adat nem releváns
előzmény nincs
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv (Módosítva: 2023.03.01)

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe
adat
 • Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
 • Telefon: +36-76-513-513
 • Fax: +36-76-513-583
 • Honlap: kecskemet.hu
 • E-mail: cityhall@kecskemet.hu
előzmény nincs
Adat megnevezése 2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje
előzmény nincs
1.7. Költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A költségvetési szervek adatai

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye
adat nincs az Intézmény által alapított költségvetési szerv
előzmény nincs
Adat megnevezése 2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége
adat nem releváns
előzmény nincs

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1 TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre (Módosítva: 2024.03.20.)

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
előzmény nincs
Adat megnevezése 2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven
adat Nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása
adat Nem releváns
előzmény nincs

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése
adat az Intézménynek nincs hatósági jogköre
előzmény nincs
Adat megnevezése 2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe
adat Nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
adat Nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
adat nem releváns
előzmény nincs

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások (Módosítva: 2024.03.20.)

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése
előzmény nincs
Adat megnevezése 2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása
előzmény nincs
Adat megnevezése 3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás
előzmény nincs
Adat megnevezése 4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke
előzmény nincs

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartása (Módosítva: 2024.03.20.)

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke
adat Saját fenntartású adatbázist nem kezel
előzmény nincs
Adat megnevezése 2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái
adat
 • személyes adat
 • egészségügyi adat
előzmény nincs
Adat megnevezése 3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja
előzmény nincs
Adat megnevezése 4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei
adat másolatkészítés költségmentes
előzmény nincs

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei
adat ESZII Hírlevél
előzmény nincs
Adat megnevezése 2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása
adat Az ESZII Hírlevél havi rendszerességgel jelenik meg, célja, hogy ilyen módon mutassa be az intézménynél megvalósuló eseményeket rendezvényeket, az aktuális történéseket, illetve az elért eredményeket.
előzmény nincs
Adat megnevezése 3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja
adat Az ESZII Hírlevél elérhető az intézmény honlapjáról: Hírlevél
előzmény nincs
Adat megnevezése 4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye
adat A Hírlevél ingyenesen elérhető az intézmény honlapján
előzmény nincs

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje
adat az Intézmény nem testületi szerv
előzmény nincs
Adat megnevezése 2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 8. A testületi szerv üléseinek napirendje
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása
adat nem releváns
előzmény nincs

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása
adat az Intézmény nem testületi szerv
előzmény nincs
Adat megnevezése 2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 4. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 5. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 8. A testületi szerv üléseinek napirendje
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása
adat nem releváns
előzmény nincs

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk
adat az Intézmény nem írt ki pályázatot
előzmény nincs

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
adat nincs közzétett hirdetmény, közlemény
előzmény nincs

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése (Módosítva: 2024.03.20.)

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
adat Az igénylő e-mailben, postai úton, telefonon és személyesen igényelheti a közérdekű adatok, dokumentumok megismerését. Az eljárásra az Intézmény Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről című szabályzatában foglaltak az irányadók. lásd: Szabályzat
előzmény nincs
Adat megnevezése 2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve
adat Igazgatói titkárság
előzmény nincs
Adat megnevezése 3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
adat
előzmény nincs
Adat megnevezése 4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
adat Dr. Hegyi Áron
előzmény nincs
Adat megnevezése 5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
adat Az elmúlt 1 évben közérdekű adat megismerésére vonatkozó kérelem nem volt
előzmény nincs
Adat megnevezése 6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
adat nem releváns
előzmény nincs

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista
adat Az Intézmény nem rendelkezik különös közzétételi listával.
előzmény nincs
Adat megnevezése 2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista
adat Az Intézmény nem rendelkezik egyedi közzétételi listával.
előzmény nincs

XII. Közzétételi egység: Közadatok újrahasznosítása

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével
adat intézménynél nincs ilyen
előzmény nincs
Adat megnevezése 2. Az 1. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 3. Az 1. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 4. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 5. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 6. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 7. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére
adat nem releváns
előzmény nincs

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája (2023.03.01.)

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása
adat Nem voltak nyilvános megállapításokat tartalmazó ellenőrzések.
előzmény nincs

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései (2023.03.01.)

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai
előzmény nincs

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok (2023.03.01.)

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
adat Nem voltak nyilvános megállapításokat tartalmazó ellenőrzések.
előzmény nincs

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény (2023.03.28.)

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk
előzmény van

V. Közzétételi egység: Működési statisztika (Módosítva: 2024.03.20.)

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések (Módosítva: 2024.03.20.)

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései
előzmény van

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók (2023.03.01.)

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói
adat nem releváns
előzmény nincs

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása (Módosítva: 2024.04.19.)

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói
előzmény van
3.3. Működés

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak (Módosítva: 2024.03.01.)

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
adat 2023. IV né: 590 fő 1 065 779 694 Ft
előzmény van
Adat megnevezése 2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege
adat 2023. IV né: 20 477 757 Ft
előzmény
Adat megnevezése 3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
adat 2023. IV né: 1 főre jutó cafetéria: 31 250 Ft
előzmény

II. Közzétételi egység: Támogatások (2023.03.01.)

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve
adat Az Intézmény támogatást nem nyújt.
előzmény nincs
Adat megnevezése 2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye
adat nem releváns
előzmény nincs

III. Közzétételi egység: Szerződések (Módosítva: 2024.03.01.)

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
előzmény van

IV. Közzétételi egység: Koncessziók(2023.03.01.)

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
adat ilyen adat nem keletkezett
előzmény

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések (2023.03.01.)

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei
adat nem volt
előzmény

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések (2023.03.01.)

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
adat nem volt
előzmény

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés (Módosítva: 2024.03.20.)

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről
adat Éves közbeszerzési terv saját hatáskörű közbeszerzésről
előzmény van

Általános közzétételi lista a 2011. évi CXII. törvény alapján (Őszirózsa)

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok (2023.03.01.)

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. Hivatalos név (teljes név)
adat Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata ŐSZIRÓZSA IDŐSKORÚAK GONDOZÓHÁZA
előzmény nincs
Adat megnevezése 2. Székhely
adat 6000 Kecskemét, Nyíri út 77/A
előzmény nincs
Adat megnevezése 3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)
adat 6000 Kecskemét, Nyíri út 77/A
előzmény nincs
Adat megnevezése 4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)
adat +36-76-506-012
előzmény nincs
Adat megnevezése 5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)
adat nincs
előzmény nincs
Adat megnevezése 6. Központi elektronikus levélcím
előzmény nincs
Adat megnevezése 7. A honlap URL-je
adat A www.eszii.hu oldalon található információ az intézményről, saját honlappal nem rendelkezik.
előzmény nincs
Adat megnevezése 8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)
adat Munkanapokon munkaidőben 9:00 és 14:00 óra között, előzetes egyeztetés alapján.
előzmény nincs
Adat megnevezése 9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 10. Az ügyfélfogadás rendje
adat nem releváns
előzmény nincs

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra (Módosítva: 2023.03.01.)

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)
előzmény nincs

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői: (Módosítva: 2023.03.01.)

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)
előzmény nincs
Adat megnevezése 2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)
adat nem releváns
előzmény nincs
1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)
adat nincs ilyen szervezet
előzmény nincs
Adat megnevezése 2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje
adat nem releváns
előzmény nincs
1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik
adat nincs az Intézmény tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezet
előzmény nincs
Adat megnevezése 2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
adat nem releváns
előzmény nincs
1.4. Közalapítványok

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja
adat nincs az Intézmény által alapított közalapítvány
előzmény nincs
Adat megnevezése 2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása
adat nem releváns
előzmény nincs
1.5. Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve
adat nincs az Intézmény által alapított lap
előzmény nincs
Adat megnevezése 2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve
adat nem releváns
előzmény nincs
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv (Módosítva: 2023.03.01)

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe
adat
 • Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
 • Telefon: +36-76-513-513
 • Fax: +36-76-513-583
 • Honlap: kecskemet.hu
 • E-mail: cityhall@kecskemet.hu
előzmény nincs
Adat megnevezése 2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje
előzmény nincs
1.7. Költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A költségvetési szervek adatai

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye
adat nincs az Intézmény által alapított költségvetési szerv
előzmény nincs
Adat megnevezése 2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége
adat nem releváns
előzmény nincs

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1 TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre (Módosítva: 2023.03.01.)

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
előzmény nincs
Adat megnevezése 2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven
adat Nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása
adat Nem releváns
előzmény nincs

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése
adat az Intézménynek nincs hatósági jogköre
előzmény nincs
Adat megnevezése 2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe
adat Nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
adat Nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
adat nem releváns
előzmény nincs

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások (Módosítva: 2023.03.01.)

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése
adat Átmeneti elhelyezés
előzmény nincs
Adat megnevezése 2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása
adat Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 82. §-ának megfelelően ellátást biztosít azon időskorú, valamint 18. életévüket betöltött beteg személyek részére, akik önmagukról betegségük miatt, vagy más okból kifolyólag otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni.

Az intézmény biztosítja az ellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket: a napi huszonnégy órás szolgálatot, egészségügyi ellátást, lakhatást, személyi tisztálkodási, étkezési lehetőséget, környezet, ruházat tisztántartását, közösségi együttlétre és látogatók fogadására alkalmas helyet, mentálhigiénés ellátást, foglalkozásokat.
előzmény nincs
Adat megnevezése 3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás
adat Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselőjének kérelmére történhet, szóban vagy írásban.

Az átmenti elhelyezést a kliens, hozzátartozó, szomszéd, ismerős, háziorvos, szociális nővér, intézmény (kórház, idősotthon) kezdeményezheti.

Az ellátás igénybevétele előtt az intézményvezető, illetve az illetékes munkatárs előgondozást végez, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet alapján. A személyre szabott szolgáltatás biztosítása érdekében tájékozódik a kérelmező életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről, továbbá felkészíti az igénybe vevőt az intézményi elhelyezésre. A környezettanulmány felvétele, szociális anamnézis felállítása után felvilágosítást ad a szolgáltatás igénybevételének módjáról, formájáról, a fizetendő térítési díjról, a házirend tartalmáról, a megállapodás tervezetről, az intézményi elhelyezéssel kapcsolatos egyéb teendőkről.

Az intézményvezető dönt az ellátás igénybevételének jogosságáról, és a kérelmezőt értesíti. Ha a kérelmező valamely okból elutasításra kerülne, abban az esetben őt erről írásban tájékoztatja.

Az ellátás iránti kérelem és annak nyilvántartása két részből áll, az alábbi nyomtatványok vezetése útján történik:
 • gondozóházas kérelem nyilvántartásba vételről – ami a várólista szerepét is betölti –, adatlap a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez, orvosi igazolás, és jövedelemnyilatkozat,
 • előgondozási adatlap,
 • értesítés, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás biztosításáról,
 • nyilvántartás az Szt. 20. § (2) és (4) bekezdése alapján,
 • az Szt. 94/C. §-a szerinti megállapodás,
 • az ellátásban részesülő személy részére előírt gyógyszer felhasználásának nyilvántartó lapja,
 • a Rendelet 51. § (2) bekezdése alapján sorszámozott eseménynapló (hitelesített átadó füzet) vezetése műszakonként az ellátottak egészségi állapotát érintő változásokról, illetve a velük kapcsolatos jelentősebb eseményekről,
 • nappali és éjszakai műszakra bontva folyamatos dokumentáció az elvégzett gondozási tevékenységekről,
 • az intézménybe történő bekerüléskor, illetve távozáskor leltár az ellátott értékeiről, tulajdonáról,
 • az ellátott készpénzének kezelése egyénileg a pénzkezelési szabályzatnak megfelelően történik.
A térítési díj megállapítása a Szt., a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és térítési díjairól, a gyermekétkeztetés térítési díjairól, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról szóló 3/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete figyelembevételével történik.

Az Szt. 117. § (1) bekezdése alapján az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a jogosult havi jövedelmének 60%-át.

Az intézményben az egy éves határidő eltelte előtt egy hónappal az intézményvezető megvizsgálja, hogy az ellátást igénybe vevő családi környezetébe visszahelyezhető-e. Ha nem helyezhető vissza, az ellátás időtartamát további egy évvel meghosszabbíthatja. Amennyiben az egészségi állapot indokolja a meghosszabbítást, az intézményvezető beszerzi a szükséges orvosi javaslatot. Az intézményvezető tájékoztatja az ellátottat a lehetőségekről, majd a szolgáltatást igénybe vevővel, ill. annak törvényes képviselőjével közreműködve kezdeményezi részére a tartós bentlakásos intézményi elhelyezést.

A szolgáltató és az igénybe vevő közötti kapcsolattartás módja
 • Rendszeres egyéni és csoportos meghallgatások: lakógyűlés, ahol az intézményben lakó ellátottak kéréseiket, problémájukat tolmácsolhatják az intézmény felé.
 • A szolgáltatást igénybe vevő folyamatos kapcsolatban áll az intézmény gondozóival, így kérését, problémáját személyesen tudja közvetíteni. A gondozóházban az ellátott hozzátartozói személyesen, telefonon, levélben, és e-mailben is fel tudják venni a kapcsolatot a szolgáltatóval. A szolgáltatások szüneteltetését, illetve megszüntetését is lehet kérelmezni a fent említett csatornákon (pl. kórházi kezelés, elutazás, étkezés), mely minden esetben írásban történhet.
Az intézményben az együttélés szabályait a házirend foglalja magába. Vonatkozó jogszabályok:
 • 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
 • 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről
 • Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2017. (III.30.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és térítési díjairól, a gyermekétkeztetés térítési díjairól, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról
előzmény nincs
Adat megnevezése 4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke
adat
 • 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
 • 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
 • Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2017. (III.30.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és térítési díjairól, a gyermekétkeztetés térítési díjairól, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról
előzmény nincs

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartása (Módosítva: 2023.03.01.)

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke
adat Saját fenntartású adatbázist nem kezel
előzmény nincs
Adat megnevezése 2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái
adat személyes adatok, különleges adatok
előzmény nincs
Adat megnevezése 3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja
adat
 • nem nyilvánosak
 • jogszabályban [GDPR; 1993. évi III. tv.; 1997. évi XLVII. tv.; 2011. évi CXII. tv.;] meghatározottak szerinti hozzáférés
előzmény nincs
Adat megnevezése 4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei
adat a másolatkészítés költségmentes
előzmény nincs

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei
adat az Intézmény nyilvános kiadvánnyal nem rendelkezik
előzmény nincs
Adat megnevezése 2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye
adat nem releváns
előzmény nincs

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje
adat az Intézmény nem testületi szerv
előzmény nincs
Adat megnevezése 2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 8. A testületi szerv üléseinek napirendje
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása
adat nem releváns
előzmény nincs

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása
adat az Intézmény nem testületi szerv
előzmény nincs
Adat megnevezése 2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 4. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 5. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 8. A testületi szerv üléseinek napirendje
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása
adat nem releváns
előzmény nincs

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk
adat az Intézmény nem írt ki pályázatot
előzmény nincs

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
adat nincs közzétett hirdetmény, közlemény
előzmény nincs

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése (2023.03.01.)

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
adat Az igénylő e-mailben, postai úton, telefonon és személyesen igényelheti a közérdekű adatok, dokumentumok megismerését. Az eljárásra az Intézmény Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről című szabályzatában foglaltak az irányadók. lásd: Szabályzat
előzmény nincs
Adat megnevezése 2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve
adat Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza
előzmény nincs
Adat megnevezése 3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
adat
előzmény nincs
Adat megnevezése 4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
adat Dr. Hegyi Áron
előzmény nincs
Adat megnevezése 5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
adat Az elmúlt 1 évben közérdekű adat megismerésére vonatkozó kérelem nem volt
előzmény nincs
Adat megnevezése 6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
adat nem releváns
előzmény nincs

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista
adat Az Intézmény nem rendelkezik különös közzétételi listával.
előzmény nincs
Adat megnevezése 2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista
adat Az Intézmény nem rendelkezik egyedi közzétételi listával.
előzmény nincs

XII. Közzétételi egység: Közadatok újrahasznosítása

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével
adat intézménynél nincs ilyen
előzmény nincs
Adat megnevezése 2. Az 1. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 3. Az 1. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 4. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 5. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 6. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 7. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére
adat nem releváns
előzmény nincs

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája (2023.03.01.)

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása
adat Nem voltak nyilvános megállapításokat tartalmazó ellenőrzések.
előzmény nincs

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései (2023.03.01.)

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai
előzmény nincs

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok (2023.03.01.)

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
adat Nem voltak nyilvános megállapításokat tartalmazó ellenőrzések.
előzmény nincs

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény (módosítva 2024.03.28.)

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk
előzmény van

V. Közzétételi egység: Működési statisztika (Módosítva: 2024.03.20.)

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
előzmény van
3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések (2023.03.20.)

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései
előzmény van

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók (2023.03.01.)

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói
adat nem releváns
előzmény nincs

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása (2024.04.19.)

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói
előzmény van
3.3. Működés

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak (Módosítva: 2024.03.01.)

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
adat 2023. IV né: 10 fő 20 850 214 Ft
előzmény van
Adat megnevezése 2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege
adat 2023. IV né: 2 375 215 Ft
előzmény van
Adat megnevezése 3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
adat 2023. IV né: 1 főre jutó cafetéria: 31 250 Ft
előzmény van

II. Közzétételi egység: Támogatások (2023.03.01.)

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve
adat Az Intézmény támogatást nem nyújt.
előzmény nincs
Adat megnevezése 2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege
adat nem releváns
előzmény nincs
Adat megnevezése 4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye
adat nem releváns
előzmény nincs

III. Közzétételi egység: Szerződések (2023.03.01.)

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
előzmény van

IV. Közzétételi egység: Koncessziók(2023.03.01.)

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
adat ilyen adat nem keletkezett
előzmény nincs

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések (2023.03.01.)

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei
adat nem volt
előzmény nincs

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések (2023.03.01.)

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
adat nem volt
előzmény

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés (Módosítva: 2024.03.20.)

Adat megnevezése adat előzmény
Adat megnevezése 1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről
adat 2023-ban az Intézmény saját hatáskörben lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében szerződést nem kötött. 2024-ben saját hatáskörben közbeszerzési eljárás lefolytatása nem várható
előzmény nincs