FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ALAPSZOLGÁLTATÁSAI

„CSODABOGÁR” Autizmussal és Fogyatékkal Élő Személyek Nappali Intézménye

Támogató Szolgálat

Fogyatékkal élők - kezdő kép

Aktualitások

Látogatók a Csodabogárban

Az idei esztendő eddig eltelt rövid időszakában már több város küldöttsége tett szakmai látogatást a homokbányai Csodabogár Nappali Intézményben. Érkeztek vendégek Egerből, Pécsről, Várpalotáról és Hatvanból is. Ezek az intézménylátogatások részét képezik annak az együttműködésnek, amely Kecskemét városa és az Autisták Országos Szövetsége között alakult ki annak érdekében, hogy minél több magyar városban valósuljon meg hasonló, autizmussal élő fiatal felnőttek számára is alkalmas nappali ellátást biztosító intézmény. Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága által működtetett Csodabogár Nappali Intézmény példát jelent sok település számára. Olyan problémára kínál megoldást, amely egyre több családot érint napjainkban, és amelyre a szociális ellátórendszer még sok

Tovább olvasom »

„CSODABOGÁR” Autizmussal és Fogyatékkal Élő Személyek Nappali Intézménye

Elérhetőség

Csodabogár logó

Bemutatkozás

Az intézmény pályázati támogatás felhasználásával a 2018-2019. években épült meg Kecskemét dinamikusan fejlődő városrészében, Homokbányán. Magyarországon az első olyan önkormányzati fenntartású intézmény, amely deklaráltan autizmussal élő személyek nappali ellátását is végzi. Az intézmény összesen 48 férőhellyel rendelkezik, az épület egyik szárnyában autizmussal élők, a másik szárnyában értelmi fogyatékosok ellátása folyik. Az intézmény 2019. október 1-jén kezdte meg működését.

Az autizmus spektrumzavarral élő gyermekek ellátása Kecskeméten 1991. szeptemberében kezdődött, amikor a Nyíri Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola keretei között megalakult az első autista csoport. A tanulói létszám az ezt követő években folyamatosan nőtt, így az ellátás a Nyíri úti épületen kívül több telephelyen is zajlott.

Míg az autizmus spektrumzavarral élő gyermekek és fiatalok oktatása többnyire jelenleg is megoldott Kecskemét városban, addig a köznevelésből kikerülő fiatalok helyzete a CSODABOGÁR indulásáig megoldatlan volt. A szakiskola elvégzése után az autizmussal élő fiatalok többnyire családjaikban maradtak, vagy a szülők csak lakóhelyüktől távoli intézményekben tudták elhelyezni gyermekeiket.

A Mosolysziget Értelmi Fogyatékosok Nappali Intézményében várólistán lévő, illetve az autizmus spektrumzavarral élő fiatalok ellátására keresett megoldást Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, amikor benyújtotta pályázatát a TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00001 konstrukcióra, és építtette meg a „CSODABOGÁR” Autizmussal és Fogyatékkal Élő Személyek Nappali Intézményét.

Az autizmus spektrumzavarral élők nappali ellátásának fontos célja a korábban megtanult készségek fejlesztése, alkalmazása, ideértve az augmentatív, alternatív kommunikációs és vizuális segítő eszközök használatának tanítását, illetve az új, háztartási önállósággal, önellátással, munkavégzéssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek tanítását is.

Fontos elem a szociális készségek és a szociális kommunikáció fejlesztése, a társadalmi beilleszkedést szolgáló rutinok elsajátítása. Szükség esetén kognitív viselkedés terápia keretében az adaptív viselkedés kialakítása, a viselkedésproblémák kezelése személyre szabott támogató eszköztár, segítő eszközök és környezet segítségével.

Az autizmus spektrumzavarral élő ellátottak esetében kulcsfontosságú továbbá a családdal való együttműködés, a nappali ellátás során kialakított készségek otthoni alkalmazása, a segítő eszközök otthoni környezetben történő bevezetésének, használatának támogatása.

A fejlesztő foglalkozások az ellátott fiatalok életének kulcsfontosságú napirendi pontjai. A fejlesztés az autizmus spektrumzavarral élő fiatalok esetében megfelelően akadálymentes, kiszámítható környezetben zajlik. A fejlesztés magában foglalja:

 • a struktúra és az egyéb segítő eszközök (napirend, alternatív kommunikációs eszközök, folyamatábrák) használatának tanítását, a készségek általánosítását,
 • a szociális és kommunikációs készségek fejlesztését,
 • az étkezés, önápolás, a háztartással, életvitellel (pl. közlekedés, bevásárlás, mosás, konyhai feladatok, stb.) kapcsolatos ismeretek átadását, bővítését,
 • finom és nagymotoros készségek fejlesztését, az egészség megőrzéséhez szükséges táplálkozással, mozgással kapcsolatos rutinok kialakítását,
 • a társadalmi beilleszkedést szolgáló adaptív viselkedés kialakítását, az ezzel kapcsolatos készségek, képességek (empátia, mások érzelmi állapotának azonosítása, viselkedés kontroll, stb.) kialakítását és általánosítását,
 • a munkaviselkedés kialakítását és az önálló munkával kapcsolatos készségek fejlesztését,
 • nyelvi és kommunikációs készségek fejlesztését, ideértve a beszédértést, a nonverbális kommunikáció használatát és megértését.

Egyéb tevékenységek az intézményben

 •  Foglalkoztatás előkészítése, külső munkahelyek (akinél ez cél lehet).
 •  Saját környezet rendben tartása.
 •  Kert gondozása, locsolás, stb.
 •  Egyéb feladatok (pl. irodai résztevékenységek, konyhai tevékenységek).
 •  Önállóság, életvitel, önkiszolgálás tanítása.
 •  Mosás, vasalás.
 •  Főzés, egyszerűbb ételek készítése.
 •  Önkifejezés, művészeti tevékenység.
 •  Sport, mozgás.

Házirend

A „Csodabogár” Autizmussal és Fogyatékkal Élő Személyek Nappali Intézménye, mint nappali ellátást nyújtó intézmény elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, illetve harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra, önellátásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló autizmus spektrum zavarral élő, és/vagy értelmi vagy halmozottan fogyatékos, személyek ellátását végzi.

Intézmény nyitvatartási rendje

Az intézmény hétfőtől – csütörtökig 7:00-17:00 óráig, pénteken 7:00-15:00 óráig tart nyitva, de egyeztetés esetén egyénenként ettől eltérő érkezési és távozási idők is meghatározhatók.

Hétfőtől – csütörtökig 7:00-8:00 óráig és 16:00-17:00 óráig, valamint pénteken 7:00-8:00 óráig és 14.00-15.00 óráig ügyeletet tartunk, foglalkozások ebben az időszakban nem zajlanak. Az ügyelet igénybevételére irányuló kérést legalább két munkanappal az igénybevételt megelőzően jelezni kell a telephelyvezető részére.

Munkaszüneti, szabad- és ünnepnapokon az intézmény zárva tart.

A biztosított szolgáltatások tartalma:

 Napi egyszeri meleg élelem biztosítása hétfőtől péntekig

 • A kulturális és szabadidős programok biztosítása
 • Gyógypedagógiai és egyéb csoportos és egyéni fejlesztő foglalkozások
 • Kulturális és szabadidős programok
 • Sport és mozgás lehetőségének biztosítása
 • Szükség szerint az egészségügyi alap- és szakellátáshoz való hozzájutás segítése.
 • Igény szerint segítségnyújtás a hivatalos ügyek intézéséhez (Pl. számlabefizetés, kérelmek megírása, önkormányzat és más szervek által folyósított szociális támogatás igénylése, munkavégzés lehetőségének szervezése, stb.).
 • Önállósággal és önkiszolgálással kapcsolatos készségek fejlesztése, segítségnyújtás az önálló életvitelhez, életvezetéshez, egyénileg és csoportosan is. Szakemberek meghívása, felvilágosító előadások, tanácsadás az egészséges életmódról, gyógytorna biztosítása.
 • Ruházat és környezet rendben tartásával kapcsolatos készségek fejlesztése, gyakorlati segítségnyújtás, tisztálkodási, mosási lehetőség biztosítása.

A szolgáltatás igénybevételének feltétele:

A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő, harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyekre vonatkozóan.

Rendkívül indokolt esetben nappali ellátás olyan fogyatékos személyek részére is biztosítható, akire nézve szülője vagy más hozzátartozója gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesül.

Nem gondozható az a gyermek fogyatékosok nappali intézményében, aki gyógypedagógiai nevelésre, oktatásra alkalmas és felvétele, elhelyezése a korának, állapotának megfelelő nevelési, oktatási intézményben biztosítható. Nem vonatkozik ez a tilalom a tanköteles és a tanítási év során nevelési, oktatási intézményi ellátásban részesülő fogyatékos gyermek tanítási szünet idején történő ellátására.

Fogyatékos személyek intézményébe az ellátottakat csak próbaidővel lehet felvenni. A próbaidő tartama három hónapnál hosszabb nem lehet. A bekerülést megelőzően – a próbaidő tartama alatt – előgondozásra kerül sor, ennek keretében a szakemberek látogatást tesznek az ellátást igénylő személy otthonában, felmérik készségeit, illetve a családdal egy – az ellátási szerződést nem helyettesítő – terápiás szerződést kötnek.

Szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelemhez mellékelni kell a szociális rászorultságot igazoló iratokat, illetve azok másolatát a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 21.§-a alapján.

A szolgáltatás időtartama

Határozott vagy határozatlan idejű.

Az ellátás igénybevételének módja

A „Csodabogár” Autizmussal és Fogyatékkal Élő Személyek Nappali Intézménye szolgáltatásainak igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője írásbeli kérelmére történik.

Az intézményi jogviszony megszüntetésétől számított három hónapon belüli ismételt kérelmezés esetén az igény elbírálható a korábbi kérelem és mellékletei alapján. Ebben az esetben írásban nyilatkozni kell arról, hogy a korábbi kérelemben foglaltak tekintetében időközben nem következett be változás.

Kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 1. számú melléklet I. része egészségi állapotra vonatkozó igazolás, vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás ideje alatt, illetve annak megszűnését követő 30 napon belül történő igénylésnél a kórházi zárójelentést.

9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 21. § (2) bekezdése értelmében:

A fogyatékos személyek nappali ellátásának igénybevétele iránti kérelemhez mellékelni kell a fogyatékosság fennállását igazoló,

 1. a) a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző bizottság szakértői véleményét vagy
 2. b) a fogyatékosság jellege szerinti szakorvosi leletet vagy
 3. c) az Szt. 65/C. §-ának (5) bekezdése szerinti dokumentumokat.

Kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani az ellátást igénylő rendszeres jövedelmének igazolását (nyugdíjas igazolvány, Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolása, határozat rokkantsági ellátásról, fogyatékossági támogatás igazolása, emelt családi pótlék igazolása). Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen kiskorú vagy a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, a kérelmet vagy indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjesztheti elő. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a szociális ellátás igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő.

Fogyatékos személyek nappali ellátása iránti kérelemről az ellátást biztosító telephely vezetője/szakmai vezetője dönt, melyről írásban értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét.

A szolgáltatás igénybevételének megkezdése előtt az intézmény az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt.

Abban az esetben, ha az igénylő nem nyújtja be a szolgáltatás igényléséhez szükséges dokumentumokat, akkor az ellátás nem biztosítható.

A szolgáltatásra irányuló kérelem elutasítása esetén az ellátást igénylőt és törvényes képviselőjét írásban köteles értesíteni az intézmény. Ebben az esetben az ellátást igénylő és törvényes képviselője a döntés ellen a közléstől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.

Az igénybe vett szolgáltatás igazolásáról

Fogyatékos személyek nappali ellátása igénybevételének teljesülését az ellátásban részesülő, illetve törvényes képviselője a rendszeresített nyomtatványon és a szolgáltatásról kiállított számlán aláírásával igazolja.

Az igénybevett szolgáltatást aláírásukkal igazolni jogosultak:

 • 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy esetében az ellátott,
 • 18. életévét be nem töltött személy esetében a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő(k)
 • 18. életévét betöltött, korlátozó gondnokság alatt álló személy esetében a törvényes képviselő, vagy a törvényes képviselő írásbeli jóváhagyásával az ellátott.
 • 18. életévét betöltött, kizáró gondnokság alatt álló személy esetében a törvényes képviselő.

Az aláírásra jogosult személy a szolgáltatás teljesítésének igazolására meghatalmazást adhat más személynek.

Az étkezések igénylése

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet alapján az étkeztetés keretében főétkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt biztosítunk helyben fogyasztással, elvitellel és lakásra történő kiszállítással. Amennyiben az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára diétás étkezési lehetőség biztosított.

Az étkeztetést igénybe vevő ellátott hétköznapokon reggel 9 óráig megrendelheti, illetve lemondhatja a következő napi ebédjét.

Be nem jelentett távolmaradás esetén a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Kormányrendelet az irányadó.

Az intézményben napi egyszeri meleg étkezést lehet igénybe venni.

Az ellátott által behozott reggelit, tízórait, uzsonnát az intézmény ebédlőjében lehet elfogyasztani.  Betegség és egyéb okból történő távolmaradás esetén az étel elvitelének lehetősége biztosított, melyet előre be kell jelentenie.

Térítési díj fizetéséről

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és térítési díjairól, a gyermekétkeztetés térítési díjairól, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról szóló 3/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete szerint az intézményben való benntartózkodásért térítési díjat nem kell fizetni.

Étkeztetésért fizetendő térítési díj:

Az Ellátott az étkeztetés szolgáltatásának igénybevételéért a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Kormányrendelet, illetve Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és térítési díjairól, a gyermekétkeztetés térítési díjairól, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról szóló 3/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete szerinti térítési díjat köteles megfizetni.

Az ételért fizetendő személyi térítési díj a napi személyi térítési díj és az adott hónapban igénybe vett étkezési napok szorzata.

A kötelezett a bejelentett távolmaradás idejére mentesül a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól.

A személyi térítési díjat az ellátást biztosító intézmény részére kell megfizetni.

Ha az ellátott, törvényes képviselője, vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatához, mint fenntartó szervhez fordulhat. Ebben az esetben a személyi térítési díj összegéről a polgármester határozattal dönt.

Térítés nélkül veheti igénybe az étkezést, aki jövedelemmel nem rendelkezik.

A személyi térítési díj a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján, a havi jövedelem figyelembevételével csökkenthető, illetve elengedhető. A csökkentésre, illetve elengedésre irányuló kérelmet az Idősgondozó Szolgálat vezetőjéhez kell benyújtani, aki javaslatával a kérelmet megküldi a Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Társadalompolitikai Osztályának. A csökkentésre, illetve elengedésre irányuló kérelemről a polgármester határozattal dönt.

Amennyiben az Ellátott az önkormányzat hatályos rendelete szerinti méltányosságban részesül, a határozatban meghatározott időtartamra, a határozatban megállapított mértékkel csökkentett összegű térítési díj fizetésére kötelezett.

A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve, ha az ellátott jövedelme olyan mértékben csökken, hogy a törvényben meghatározott térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni vagy az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben növekedett.

A felülvizsgálat során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról a fenntartó rendelkezik. Az új térítési díj megfizetésére a kötelezett nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra, kivéve, ha az ellátott a felülvizsgálatot megelőzően – jövedelem és vagyon hiányában – térítésmentesen vette igénybe az ellátást, és részére visszamenőlegesen rendszeres pénzellátás került megállapításra. Ez utóbbi esetben a személyi térítési díj megfizetésének kezdő időpontja a rendszeres pénzellátásra való jogosultság kezdő napja.

A személyi térítési díj megállapítása az önkormányzat hatályos rendelete alapján történik. A személyi térítési díj változásáról az Idősgondozó Szolgálat vezetője írásos értesítést küld. A méltányossági eljárás keretében megállapított személyi térítési díj összegéről a fenntartó határozatban dönt.

A személyi térítési díj megállapítása:

Az Ellátott a nappali ellátás szolgáltatásának igénybevételéért a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Kormányrendelet, illetve Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és térítési díjairól, a gyermekétkeztetés térítési díjairól, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról szóló 3/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete szerinti térítési díjat köteles megfizetni.

A személyi térítési díjat a szolgálatvezető konkrét összegben állapítja meg, erről írásos értesítést küld. Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A személyi térítési díj csökkentésére vagy elengedésre irányuló kérelmet a szolgálatvezetőhöz kell benyújtani, a kérelemről a fenntartó dönt a helyi rendeletben foglaltak szerint. Ezt követően fenntartó döntésének felülvizsgálata bíróságtól kérhető.

Amennyiben az Ellátott az önkormányzat hatályos rendelete szerinti méltányosságban részesül, a határozatban meghatározott időtartamra, a határozatban megállapított mértékkel csökkentett összegű térítési díj fizetésére kötelezett.

Amennyiben az étkeztetést az ellátott betegség vagy más ok miatt nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást az intézmény vezetőjének legalább két munkanappal a távolmaradást megelőzően írásban be kell jelenteni. Ennek elmulasztása esetén a kötelezett a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól a távolmaradás kezdetétől számított 3. munkanaptól mentesül. A kötelezett a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól.

A személyi térítési díj megállapítása az önkormányzat hatályos rendelete alapján történik. A személyi térítési díj változásáról az Idősgondozó Szolgálat vezetője írásos értesítést küld. A méltányossági eljárás keretében megállapított személyi térítési díj összegéről a fenntartó határozatban dönt.

A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve, ha az ellátott jövedelme olyan mértékben csökken, hogy a törvényben meghatározott térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni vagy az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben növekedett. A felülvizsgálat során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról a fenntartó rendelkezik. Az új térítési díj megfizetésére a kötelezett nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra, kivéve, ha az ellátott a felülvizsgálatot megelőzően – jövedelem és vagyon hiányában – térítésmentesen vette igénybe az ellátást, és részére visszamenőlegesen rendszeres pénzellátás került megállapításra. Ez utóbbi esetben a személyi térítési díj megfizetésének kezdő időpontja a rendszeres pénzellátásra való jogosultság kezdő napja.

A személyi térítési díj megállapításához az intézményhez szükséges benyújtani az ellátott, az ellátott törvényes képviselője jövedeleméről szóló nyilatkozatot, illetve a jövedelmeket hitelt érdemlően bizonyító dokumentumokat.

Az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy, írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. Ebben az esetben az ellátottnak nem kell a jövedelmét igazolnia. Az ellátást ilyen módon igénylő érintett nem kerülhet előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg.

A szolgáltatásért fizetendő térítési díj fizetése az ellátott nevére szóló– egyéb esetben kérelem/nyilatkozat alapján – számla ellenében készpénzben, átutalással vagy készpénz átutalási megbízással történik.

A térítési díjat egy összegben kell megfizetni a szolgáltatás igénybevételét követő naptári hónap utolsó napjáig, átutalás esetén a ……………………. számú bankszámlaszámra.

A térítési díj késedelmes fizetése esetén a szolgáltatás felfüggeszthető.

A fogyatékos személyek nappali ellátása esetében, amennyiben ott étkezést vesznek igénybe, a személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott rendszeres havi jövedelmének 30 %-át. Étkezés nélküli igénybevétel esetén az ellátás térítésmentesen kerül biztosításra.

Intézményi jogviszony megszűnésének szabályai

 • Jogosult, vagy törvényes képviselője kéri jogviszonyának megszüntetését.
 • Más intézménybe történő elhelyezés esetén.
 • A jogosult halálával.
 • Az intézmény jogutód nélküli megszűnésével.
 • Az igénybe vevő állandó ápolást, orvosi ellátást igényel.
 • A Házirendet súlyosan megsérti:
  • az ellátott több esetben is jogsértő magatartást tanúsít,
  • más ellátottat és/vagy munkatársat szakszerű megközelítés mellett is fizikailag bántalmaz (pl. üt, rúg, harap, csíp, karmol, tárgyakkal dobál, stb.)
  • az intézmény eszközeit, berendezéseit, közösségi helyiségeit szakszerű támogatás és beavatkozások ellenére sem rendeltetésszerűen használja, és ezzel kárt tesz az intézmény létesítményeiben, felszereléseiben
  • alkoholtartalmú, kábító és bódító hatású szerek fogyasztása, melynek hatására környezetének nyugalmát zavarja
  • szabálysértést vagy bűncselekményt követ el.
 • 60 napon keresztül nem látogatja az intézményt, távolmaradását nem igazolja, kivételt képez a betegség, kórházi ápolás miatti hiányzás, valamint az előre bejelentett távollét.
 • Az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a térítési díj-fizetési kötelezettségnek hat hónapon át folyamatosan nem tesz eleget, tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
 • Az igénybe vevő veszélyeztető vagy közvetlen veszélyeztető magatartást tanúsít.

A gondozott veszélyeztető, valamint közvetlen veszélyeztető magatartása esetén alkalmazandó eljárásrend jelen házirend mellékletét képezi.

Ha a megszűntetéssel a jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.

Együttélési szabályok

 • Az intézmény rendjére, tisztaságára, berendezési és felszerelési tárgyaira mindenki köteles vigyázni.
 • A berendezési és felszerelési tárgyakban okozott károkért az elkövető anyagi kártérítési felelősséggel tartozik.
 • Fertőző betegség esetén az intézmény nem látogatható
 • A csoportszobákban és foglalkoztatókban csak váltócipőben lehet tartózkodni.
 • Dohányozni az intézmény épületében, udvarán és a bejáratok 5m-es körzetében nem lehet.
 • Alkoholt az intézménybe behozni, fogyasztani, és ittasan az intézmény területén tartózkodni nem lehet.
 • Étkezni csak az intézmény erre kijelölt helyiségeiben, a napirendben meghatározott időszakokban lehet.
 • Az ellátott személyek egészségi állapotában, jövedelmében, személyi adataiban történő mindennemű változást, ill. saját vagy hozzátartozójának elérhetőségeiben bekövetkezett változást haladéktalanul be kell jelenteni.
 • Az ellátott intézménybe történő érkezését és távozását a törvényes képviselőnek egyeztetni szükséges az intézmény dolgozóival.
 • Az intézményből való távozás módjáról a nem önállóan közlekedő ellátottak esetében a szülő, gondviselő írásban nyilatkozik. A távozás a nyilatkozaton megjelöltek szerint történhet.
 • A hazakísérő személy akadályoztatása esetén a 30/513 – 4045 telefonszámon kérünk tájékoztatást a késésről.
 • Napközben az önállóan közlekedni nem tudó ellátott csak munkatárs tagjának kíséretében hagyhatja el az intézményt. Az egyéni és csoportos külső programokat a terápiás munkatársak és gondozók a nappali ellátás vezetővel egyeztetik.
 • Az intézménybe behozott készpénzért, értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.
 • Az intézmény munkájának megismerésére a nyílt napok alkalmával van lehetőség, amikor a hozzátartozóknak, látogatóknak lehetőségük van az intézmény munkájának megismerésére.
 • Az év elején, félévkor és év végén az ellátottak hozzátartozói számára tájékoztatót tartunk.

Napirend

Autizmus spektrum zavarral élő ellátottak napirendje:

Tevékenység:

Kezdete:

Vége:

Megjegyzés:

Ügyeleti időszak, megérkezés

07:00

08:00

szabadidős tevékenységek

Csoport megbeszélés, reggeli mozgás

8:00

8:30

csoportonként

Reggeli

8:30

9:00

ebédlő beosztás szerint

Tízórai

9:30

10:30

ebédlő beosztás szerint

Egyéni és csoportos foglalkozások

9:00

13:00

egyéni terv és beosztás szerint

Ebéd

12:00

14:00

ebédlő beosztás szerint

Szabadidő

12:00

14:00

egyéni és csoportnapirend szerint

Egyéni és csoportos foglalkozások

14:00

16:00

egyéni és csoportnapirend szerint

Uzsonna

15:00

15:30

ebédlő beosztás szerint

Ügyeleti időszak, távozás

16:00

17:00

szabadidős tevékenységek

Értelmi fogyatékossággal élő ellátottak napirendje:

Tevékenység:

Kezdete:

Vége:

Megjegyzés:

Ügyeleti időszak, megérkezés

07:00

08:00

szabadidős tevékenységek

Csoport megbeszélés, reggeli mozgás

8:00

8:30

csoportonként

Reggeli

8:30

9:00

ebédlő beosztás szerint

Tízórai

10:00

10:30

ebédlő beosztás szerint

Szabadidős és közösségi programok

10:30

11:00

csoportbeosztás szerint

Egyéni és csoportos foglalkozások

11:00

13:00

egyéni terv és beosztás szerint

Ebéd

12:00

14:00

ebédlő beosztás szerint

Szabadidős és közösségi programok

12:00

13:00

egyéni és csoportnapirend szerint

Egyéni és csoportos foglalkozások

14:00

16:00

egyéni és csoportnapirend szerint

Uzsonna

15:00

15:30

ebédlő beosztás szerint

Ügyeleti időszak, távozás

16:00

17:00

szabadidős tevékenységek

A házirend betartása minden, az intézménnyel jogviszonyban lévő, illetve törvényes képviselője kötelessége és felelőssége, melyet aláírásával igazol.

Záró rendelkezések

Jelen házirendet Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Esélyteremtési Bizottság 35/2023. (V.23.) EtB. sz. határozatával, 2023. június 1. napi hatálybalépéssel hagyta jóvá.

A módosított házirend fenntartó általi elfogadásáig a módosítás előtti házirend a hatályos.

Kecskemét, 2023. május 26.

Dr. Pataki Mariann

intézményvezető

Házirend melléklet

a MOSOLYSZIGET Értelmi Fogyatékosok Nappali Intézménye, valamint a „CSODABOGÁR” Autizmussal és Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye házirendjéhez

Értelmi fogyatékosok/autizmus spektrumzavarral élők nappali intézményeiben alkalmazandó eljárásrend a gondozott veszélyeztető magatartása és közvetlen veszélyeztető magatartása esetén

Jelen eljárásrend az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága által működtetett, értelmi fogyatékosokat, valamint autizmus spektrumzavarral élő személyeket gondozó nappali intézményekben az ellátottak veszélyeztető magatartása esetén alkalmazandó eljárásrend.

1.

Fogalmak

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 188. §-a alapján

veszélyeztető magatartás: az ellátott – mentális zavara következtében – saját vagy mások életére, testi épségére, egészségére jelentős veszélyt jelenthet, és a kezelés hiánya állapotának további romlását eredményezné, de a megbetegedés jellegére tekintettel a sürgős intézeti gyógykezelésbe vétel nem indokolt;

közvetlen veszélyeztető magatartás: az ellátott – akut mentális zavara következtében – saját vagy mások életére, testi épségére, egészségére közvetlen és súlyos veszélyt jelent, és az azonnali kezelés hiánya állapotának további romlását eredményezné, amely azonnali intézeti gyógykezeléssel hárítható el.

 2.

Intézményi dolgozók teendői a gondozott veszélyeztető magatartása és közvetlen veszélyeztető magatartása esetén

2.1 Az intézmény szolgáltatásait igénybevevő kliensek kihívást jelentő viselkedése többnyire a szociális készségek, a kommunikáció, a rugalmas gondolkodás fejlődési zavarából, az adaptív viselkedés nehézségeiből, vagy a stressz kezelési technikák hiányából adódik. Ilyen lehet pl. az önsértő viselkedés, mások megütése, megrúgása, tárgyak eldobása, eltörése, ehetetlen tárgyak szájbavétele, szökés, stb. A problémás viselkedések kezelésében a legfontosabb szakmai törekvés ezen cselekmények megelőzése. Fontos, hogy a dolgozók legyenek tisztában azzal, milyen előjelei vannak annak, ha az ellátott személy nyugtalan, ideges, továbbá ismerje azokat az egyéni technikákat, amelyekkel adott esetben megnyugtatható.

2.2. A megelőzést szolgálja:

 • kiszámítható, biztonságos, és biztonságot nyújtó, felesleges, zavaró ingerektől mentes környezet;
 • bejósolható események, előre jelzett változások;
 • személyre szabott, átlátható motiváció;
 • következetesség;
 • egyéni védőeszközök és technikák alkalmazása a szenzoros védelem érdekében és a túlterhelődés ellen;
 • a dolgozóknak az ellátottak egyéni kommunikációs szintjéhez igazított érthető, szükség szerint augmentatív alternatív kommunikációja;
 • a dolgozók nem hagyhatnak elöl olyan tárgyakat, ételeket, berendezéseket, amelyek az ellátottak számára az adott folyó foglalkozáshoz szükségtelenek, de túl vonzóak, vagy éppen zavaróak lehetnek;
 • a napi tevékenységek során az ellátottak állapotának, hangulatának folyamatos monitorozása;
 • a napi foglalkozásokban a munka és pihenés egyensúlyának biztosítása;
 • a stressz felismerés és kezelés, valamint önkontroll-viselkedések tanítása.

2.3. Kritikus, előre nem látható helyzetben az ellátottal közvetlenül foglalkozó munkatárs – egyénre szabottan és a szituációtól függően – a következő intézkedéseket teheti, ha az ellátott önmagát vagy mások egészségét, testi épségét veszélyeztetető magatartást tanúsít:

 • állapot fellépése esetén próbálja az ellátott együttműködését megnyerni és jelzi a veszélyeztető helyzetet a nappali ellátás vezetőnek;
 • segítséget kér munkatársaitól, lehetőleg ne maradjon egyedül;
 • a veszélyeztető megtartani, illetve próbálja meggyőzni a szükségesnek ítélt terápiás változtatás elfogadásáról, azzal, hogy
  • maradjon higgadt, beszéljen halkan és nyugodtan,
  • az ellátott fiatal szintjének megfelelő, rövid, konkrét szóbeli instrukciót adjon,
  • pozitív utasítás adása, kerülve a „nem”, „ne csináld” kifejezéseket, azt fogalmazza meg, hogy az ellátott mit tegyen, és ne azt, hogy mit „ne tegyen”,
  • próbálkozzon eltereléssel (pl. napirendhez, önmaga megnyugtatására tanult egyéni technikához);
 • az ellátott megnyugtatásához azon eszközöket, tevékenységeket alkalmazza, amelyek az ellátott számára hangsúlyosak, és amelyek által könnyebben együttműködik;
 • agresszív megnyilvánulás esetén a csoport többi tagját helyezze biztonságba, adott esetben vigye egy másik helyiségbe;
 • távolítsa el a környezetből a veszélyes tárgyakat;
 • ne fogja le az ellátottat;
 • ha az ellátott részéről fizikai támadás veszélye áll fenn, a dolgozó mindent köteles megtenni ennek elkerülése érdekében a szakmai evidenciák és az emberi méltóság szem előtt tartásával.

2.4. Amennyiben a fenti intézkedések ellenére az ellátott a veszélyeztető magatartást továbbra is folytatja, illetve a veszélyeztető állapot továbbra is fennáll, tekintettel a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 81. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltakra, amely szerint fogyatékos személyek nappali intézményében nem gondozható olyan személy, aki veszélyeztető magatartást tanúsít, a nappali ellátás vezetője az alábbi intézkedéseket teheti:

 • az ellátott hozzátartozóját/törvényes képviselőjét azonnal értesíti a helyzetről, és felkéri, hogy a lehető legrövidebb időn belül gondoskodjon az ellátott intézményből történő elviteléről;
 • közvetlen veszélyeztető magatartás esetén szükség szerint értesíti az Országos Mentőszolgálatot és ezzel együtt haladéktalanul az ellátott hozzátartozóját/törvényes képviselőjét is.

3.

Az ellátott hozzátartozójának, törvényes képviselőjének

kötelezettsége az ellátott veszélyeztető magatartása esetén

Az ellátott hozzátartozója, illetve törvényes képviselője köteles a nappali ellátás vezetőjének értesítése alapján az értesítéstől számított lehető legrövidebb időn belül az ellátott intézményből történő elviteléről gondoskodni és szükség esetén az ellátott orvosi ellátását kezdeményezni.

4.

Az intézmény lehetőségei több alkalommal veszélyeztető magatartást tanúsító,

illetve közvetlen veszélyeztető magatartást tanúsító ellátott esetén

4.1. Tekintettel arra, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 81. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak értelmében fogyatékos személyek nappali intézményében nem gondozható olyan személy, aki veszélyeztető magatartást tanúsít, az ellátott közvetlen veszélyeztető magatartása vagy többszöri veszélyeztető magatartása esetén a nappali ellátás vezető javaslatára az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatóságnak intézményvezetője az ellátott intézményi jogviszonyát felmondással, 7 napos felmondási idővel megszüntetheti. Az intézményi jogviszony megszüntethetőségének ezen formáját az ellátott felvételekor az intézményi jogviszonyt megalapozó megállapodásban rögzíteni kell.

4.2. A nappali ellátás vezetőjének mérlegelése és szakmai indokai alapján a közvetlen veszélyeztető magatartást tanúsító vagy a többször veszélyeztető magatartást tanúsító ellátott a nappali ellátás vezető által írásban meghatározott napokon, időtartamban és határnapig tovább gondozható. Amennyiben ezen időszak alatt az ellátott veszélyeztető magatartása továbbra is fennáll és a dolgozók, valamint a többi ellátott biztonsága nem garantálható, az intézményi jogviszony felmondással, 7 napos felmondási idővel megszüntethető. Ha ezen időszak alatt a veszélyeztető magatartás megszűnik, az ellátás a meghatározott időszakon túl továbbra is biztosítható.

4.3. Az intézmény részéről történő szerződés felmondás esetén az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága egyéb segítési lehetőségeit az ellátott, illetve hozzátartozója vagy törvényes képviselője részére fel kell ajánlani (családsegítés, étkeztetés, házi segítségnyújtás, stb.), továbbá igény szerint segíteni kell az egyéb ellátásokhoz való hozzájutásban.

5.

Záró rendelkezések

Jelen eljárásrendet az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága által működtetett, értelmi fogyatékosokat, valamint autizmus spektrumzavarral élőket ellátó nappali intézmények házirendjeinek mellékleteként Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Esélyteremtési Bizottság 35/2023. (V.23.) EtB. sz. határozatával, 2023. június 1. napi hatálybalépéssel hagyta jóvá.

Kecskemét, 2023. május 26.

Dr. Pataki Mariann

intézményvezető

Gyakran ismételt kérdések

Ki jogosult a nappali ellátás igénybevételére?

Harmadik életévüket betöltött, Kecskemét közigazgatási területén élő értelmi fogyatékos és/vagy autizmussal élő személyek, akik önkiszolgálásra csak részben képesek vagy önellátásra nem képesek.

Tanköteles korú gyermek nem gondozható az intézményben, amennyiben köznevelési intézményben történő nevelésre-oktatásra alkalmas, és elhelyezése köznevelési intézményben biztosítható. Ez a tilalom nem vonatkozik viszont arra a gyermekre, aki fejlesztő-nevelésben részesül, továbbá a tanítási szünet idején történő ellátásra.

A vonatkozó jogszabályok értelmében fogyatékos személyek nappali intézményében nem gondozható az a személy, aki veszélyeztető magatartást tanúsít, illetve, aki orvosi ellátást és állandó ápolást igényel.

Hogyan lehet igényelni az ellátást?

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az igénylő kérelme alapján történik. A szolgáltatás igényelhető étkezéssel vagy étkezés nélkül is. A kérelemhez mellékelni kell a fogyatékosság tényét igazoló szakértői véleményt, és/vagy szakorvosi igazolást, valamint jövedelemigazolást. A felvételi feltételek teljesülése esetén a benyújtott iratok alapján az intézmény megállapodást köt a jelentkezővel vagy törvényes képviselőjével. Az intézménybe a vonatkozó jogszabálynak megfelelően 3 hónap próbaidővel veszünk fel ellátottakat.

Hány órától lehet igénybe venni az ellátást, és délután meddig maradhatnak az ellátottak?

Az intézmény hétköznapokon 8-16 óráig, pénteken 8-14 óráig tart nyitva. Írásbeli igény esetén reggel 7-8 óráig, valamint 16-17 óráig ügyeletet biztosítunk, fejlesztő foglalkozások ebben az időszakban nem zajlanak. Amennyiben az ellátott hozzátartozója GYOD-ban részesül, az ellátás a napi 5 órát nem haladhatja meg.

Hány éves korukig maradhatnak az ellátottak az intézményben?

A nappali ellátás 3 éves kortól bármely életkorban igénybe vehető, felső életkori határ nincs.

 Az intézmény a nyári szünetben is nyitva van?

Az intézmény az év minden munkanapján nyitva tart, és az iskolai szünetektől függetlenül zavartalanul működik. Nincs tavaszi-, nyári-, őszi-, és téli szünet sem.

Milyen étkezést biztosít az intézmény?

Az intézmény napi egyszeri meleg étkezést (ebédet) biztosít. Természetesen lehetőség van az otthonról hozott tízórai-, és uzsonna elfogyasztására az intézmény étkezőjében.

Mennyit kell fizetni az ellátásért?

A nappali ellátás igénybevétele ingyenes, az étkezésért viszont térítési díjat kell fizetni. Az étkezésért fizetendő térítési díjat önkormányzati rendelet határozza meg. 2023. február 1-től az összeg 500 Ft/ebéd. Jövedelemtől függően helyi rendelet alapján 50-, illetve 100% méltányossági kedvezmény kérhető. Aki nem rendelkezik jövedelemmel, annak térítési díjat nem kell fizetnie.

Azonnal be lehet kerülni az intézménybe, vagy van várakozási idő?

Amennyiben van szabad férőhely, várakozási idő nincs. Azonban ahhoz, hogy az ellátott fejlettségi szintjéhez, érdeklődéséhez, egyéniségéhez igazodó ellátást tudjunk biztosítani, szükségesnek tartjuk a bekerülés előtti minél alaposabb ismerkedést szülői beszámolók, szakértői vélemények, esetleges korábbi gondozási helyek vagy iskola tapasztalatai alapján. Ehhez állítottuk össze a „Szülői interjút”, amely a leendő ellátott érdeklődésére, napirendjére, kedvelt és nem kedvelt tevékenységeire, örömforrásaira, félelmeire, szenzoros érzékenységére, szociális és kommunikációs képességeire, önellátási, önkiszolgálási képességeire, valamint a szülők elvárásaira vonatkozóan tartalmaz kérdéseket.

Hogyan telik egy nap az intézményben?

Az intézményben a legfőbb hangsúly az önkiszolgálási., szociális, kommunikációs és munkakészségek, valamint a munkaviselkedés és szabadidős készségek fejlesztésén van. Cél az ellátottak egyéni képességeinek fejlettségi szintje mellett elérhető legmagasabb szintű önállóság elérése, az addig megszerzett képességek szinten tartása, önellátásuk, önkiszolgálásuk mértékének növelése. E célok szem előtt tartásával az alábbi napi aktivitásokat szervezzük ellátottaink számára egyénre szabott tartalommal, időtartamban és gyakorisággal a sajátos szükségleteik figyelembevételével:

 • munkatevékenységek (házimunkák, konyhai munka, műhelymunka, kézimunka tevékenységek, kerti munka, irodai munka)
 • mozgásos foglalkozások
 • önálló feladatvégzés értelmi képességeket szinten tartó és munkafolyamatok végzését előkészítő strukturált munkával („kódos munka”)
 • szociális és kommunikációs készségeket fejlesztő „Babzsákos foglalkozások”
 • egyéni asztali- és társas játékok
 • szabadidős aktivitások (pl. zenehallgatás, számítógépes játékok, könyvnézegetés, újságok, olvasás, puzzle, udvari játékok: roller, trambulin, hinta, ping-pong, stb.)
 • külső programok (vásárlás, kirándulás)
 • kutyaterápiás foglalkozás.

Az ellátottak részére gondozási tervet készítünk, amely egyénre szabottan határozza meg a fejlesztési feladatokat és azok megvalósításának módszereit.

 Kik dolgoznak az ellátottakkal?

Az intézményben 5 fő terápiás munkatárs és 11 fő gondozó munkatárs dolgozik az ellátottakkal. A fenti, egymástól világosan elkülönült térben zajló aktivitások mindegyikét 1-2 munkatárs szervezi és vezeti az ellátottaink számára.

Miért nincsenek díszítések, dekorációk a Csodabogár épületében?

Az autizmussal élő személyek jelentős hányada különösen érzékeny lehet vizuális ingerekre, zajokra, a sok tárgy színes, zsúfolt látványára, szagokra, váratlan mozgásra, érintésre. Mindez zavaró lehet, és elvonhatja a személy figyelmét, megakadályozva, hogy a valójában fontos információk eljussanak hozzá, vagy hogy azokat megfelelően tudja feldolgozni. Éppen az ennek kiküszöbölésére tett kísérlet az oka, hogy szerte a világban az autizmussal élő személyek számára kialakított fejlesztő szobák, iskolák, lakóotthonok vagy orvosi rendelők laikusok számára gyakran ridegnek, szegényesnek tűnhetnek.

 Milyen ruhában kell járni az intézménybe?

Az intézményben váltócipő használata kötelező. Biztonsági okokból a papuccsal szemben a zárt felsőrészű kényelmes vászon-, vagy sportcipő javasolt. Javasolt, hogy a felsőruházat is kényelmes és laza legyen, amely engedi a szabad mozgást. Az intézmény klimatizált, így a hőmérséklet kellemes, ezért javasolt, hogy mindenkinek legyen rövid ujjú felsőruhája. A mozgásos foglalkozásokhoz javasolt, hogy legyen külön sportruházat, tornaruha, amelyet az ellátottak az intézményben saját öltözőszekrényükben tárolhatnak.

Lehet-e behozni saját eszközt? (pl. telefont, saját játékot)

Az intézménybe történő eljutáshoz és ott tartózkodáshoz elengedhetetlenül szükséges használati tárgyakat – amelyek nem veszélyeztetik saját és mások testi épségét – be lehet hozni. Mobiltelefont csak abban az esetben lehet behozni, ha azon kommunikációt, tájékozódást segítő, vagy egyéb, a részvétel szempontjából nélkülözhetetlen alkalmazást használ az ellátott. Az intézményben értékmegőrzésére nincs lehetőség.

Képek

Mosolysziget Értelmi Fogyatékosok Nappali Intézménye

Elérhetőség

Bemutatkozás

A Mosolysziget Értelmi Fogyatékosok Nappali Intézménye Kecskeméten az iskolarendszerből kikerülő, családi háttérrel rendelkező, elsősorban középsúlyos, súlyos értelmi fogyatékosok nappali gondozását, ellátását végzi. Az intézmény 1983 óta működik, jelenlegi helyére 2010-ben költözött. 2019-ben az épület egy pályázati támogatásnak köszönhetően teljesen megújult.

Az intézmény a Kecskemét, Ipoly u. 1 szám alatt, a városközponttól kb. 10-15 percnyi sétára található, tömegközlekedési eszközzel jól megközelíthető.

Az intézmény célja, hogy az ellátottak számára szükségleteiknek megfelelő, személyre szabott szolgáltatásokat nyújtson, melynek során figyelembe veszi és tiszteletben tartja életkorukat, egészségi állapotukat, képességeiket. A foglalkozások sokrétűek, a személyzet arra törekszik, hogy az ellátottak érdeklődését figyelembe véve fejlesszék és a lehető legmagasabb szintre juttassák el őket.

A védett, családi környezetben élő, értelmileg akadályozott emberek számára a normalizált élet megteremtésének biztosítása az elsődleges feladat az intézményben. A gondozók feladata továbbá az ellátottak önkiszolgálási készségeinek fejlesztése, gyakoroltatása, valamint a személyi higiéné minőségi biztosítása.

Programjaink széles körűek, szinte az élet minden területét felölelik, ezzel is segítve az integrációt, pl. tánc-ének foglalkozás, agyag szakkör, gyógytorna, jóga, gyógypedagógiai fejlesztő foglalkozás, önállóságot fejlesztő foglalkozások, énekóra, kézműves foglalkozások, háztartási ismeretek, illemtan, számítógépes ismeretek, sport poharak stb.

Esélyegyenlőséget teremtő programok

Az intézmény 2005. őszén indított el először értelmi sérültek részére Főzőversenyt Kecskeméten. Kezdetben csak a helyi társintézmények kerültek meghívásra, de a nagy érdeklődésre való tekintettel a következő évben a megyéből több intézmény is képviseltette magát. A verseny mindig nagy sikert arat, a program lehetőséget ad a sérült embereknek arra, hogy kipróbálhassák önmagukat a főzés és a terítés területén is.

2016-ban került először megrendezésre a megyében a „Vezet a ritmus” Minősítő Táncgála a sérült fiatalok számára. A verseny célja, hogy megmutathassák a résztvevők, hogy az értelmi sérültek is képesek a művészetek által kifejezni önmagukat, és megmutatni a bennük rejlő lehetőségeket, képességeket. A rendezvény által a fiatalok megtapasztalhatják a versenyben való részvétel örömét, valamint a siker élményét.

Az intézményben fontos szerepet tölt be a sport, az egészséges életmód fenntartására. Ehhez rendelkezésre áll egy nagy udvari terület, ahol kosárlabda, pingpong és egyéb udvari játékok is végezhetők.

Az intézmény a társadalomba való integrációra is nagy hangsúlyt fektet. Évről évre megrendezésre kerülnek középiskolás diákokkal közösen a Szemléletváltó Napok. Célkitűzés, hogy kapcsolatot építsünk ki a fiatalokkal, megismertessük velük a fogyatékkal élőket, azok problémáit, értékeit.

A Speed Stacks Sport Poha-Rak egy viszonylag új sportág, mely napjainkban kezd egyre népszerűbbé válni Magyarországon is. Nem csupán sportágnak számít, felér egy készségfejlesztő programmal, javítja a szem-kéz koordinációt, serkenti az agyműködést, hiszen a jobb és a bal agyfélteke egyaránt dolgozik. Hatékonyan növeli az ideg- és mozgatórendszer kapcsolatát. Lényege, hogy poharakból különböző gúlakombinációkat kell építeni, majd lebontani anélkül, hogy egy pohár is leessen és mindezt a lehető leggyorsabban. 2016-ban két ellátottunk is meghívást kapott a Sport Poha-Rak világbajnokságra Németországba, ahonnan mindketten dobogós eredménnyel tértek haza.

Az intézményben Szülősegítő Csoport működik, amelynek célja, hogy a szülők, hozzátartozók, szakemberek segítségével új ismeretekre, tapasztalatokra tehessenek szert és a problémák megoldásához támogatást kaphassanak. Fontos szempont a szülők tájékoztatása, a társadalmi integráció, önérvényesítés segítése, az együttműködések ösztönzése, a konfliktuskezelés, a közösségfejlesztés, a szülői hivatás erősítése, a mentálhigiénés segítségnyújtás, az önfejlesztési/önismereti módszerek átadása, a kapcsolati hálók építése, valamint a harmonikus szülő-gyermek kapcsolat kialakítása.

Az intézmény nagy segítséget nyújt az értelmileg sérült személyeket gondozó családok részére, mert napközben biztonságban tudhatják hozzátartozójukat, akik a megfelelő fejlesztő, szinten tartó foglalkozásokban részesülnek.

Házirend

A MOSOLYSZIGET Értelmi Fogyatékosok Nappali Intézménye, mint nappali ellátást nyújtó intézmény, az otthonukban élő értelmileg sérültek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkeztetésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.

Feladata:

A közoktatás körébe nem tartozó, harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes értelmi fogyatékosok gondozása, foglalkoztatása és nevelése.

Intézmény nyitvatartási rendje

Az intézmény hétfőtől – csütörtökig 7:00-17:00 óráig, pénteken 7:00-15:00 óráig tart nyitva, de egyeztetés esetén egyénenként ettől eltérő érkezési és távozási idők is meghatározhatók.

Hétfőtől – csütörtökig 7:00-8:00 óráig és 16:00-17:00 óráig, valamint pénteken 7:00-8:00 óráig és 14.00-15.00 óráig ügyeletet tartunk, foglalkozások ebben az időszakban nem zajlanak. Az ügyelet igénybevételére irányuló kérést legalább két munkanappal az igénybevételt megelőzően jelezni kell a telephelyvezető részére.

Munkaszüneti, szabad- és ünnepnapokon az intézmény zárva tart.

A biztosított szolgáltatások tartalma:

 • Napi egyszeri meleg élelem biztosítása hétfőtől péntekig.
 • A kulturális és szabadidős programok naponta biztosítottak, melyen minden ellátott részt vehet.
 • Heti programtervnek megfelelően történnek a szinten tartó és képességfejlesztő célú foglalkoztatások, a személyiség fejlődése érdekében a normalizációs és integrációs elvek szerint gyógypedagógiai fejlesztés.
 • A következő programok kerülnek megrendezésre: vallásgyakorlás, bibliaóra, gyógytorna, különféle előadások, felolvasások, társasjátékok, múzeumlátogatás, városnéző programok, kirándulások, házi ünnepségek, szakkörök, kézműves foglalkozások (kosárfonás, táskakészítés, szövés), jógafoglalkozás.
 • speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése.
 • Szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése.
 • Igény szerint hivatalos ügyek intézéséhez az intézmény segítséget nyújt. (Pl. számlabefizetés, kérelmek megírása, önkormányzat és más szervek által folyósított szociális támogatás igénylése, munkavégzés lehetőségének szervezése, stb.).
 • Az ellátottak részére segítség nyújtása életvitelhez, életvezetéshez, egyénileg és csoportosan is. Szakemberek meghívása, felvilágosító előadások tartása, tanácsadás az egészséges életmódról, gyógytorna biztosítása.
 • Ellátottak részére gyógyszerek adására csak szakorvosi igazolás ellenében van lehetőség.
 • Problémák megoldásához az ellátásban részesülők segítséget kérhetnek a nappali ellátás vezetőtől, terápiás munkatárstól, és a gondozóktól. Azok az ellátottak, akik egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt az otthonukban nem tudják megoldani a tisztálkodásukat, valamint a ruházatuk tisztíttatását, igényelhetik ezeket a szolgáltatásokat az intézményben. A fürdés a balesetek elkerülése miatt csak gondozó felügyelete mellett történhet.
 • Rászoruló részére az intézmény gondoskodik a ruházat tisztításáról.
 • Azok az ellátottak, akik betegség miatt nem tudják látogatni az intézményt, ellátásukhoz igényelhetik a házi gondozó szolgálatot, illetve ebédkiszállítást igényelhetnek.
 • Az intézménybe behozott élelmiszerek tárolására az intézmény által kijelölt hűtőszekrényben van lehetőség.

A szolgáltatás igénybevételének feltétele:

A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő, harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyekre vonatkozóan.

Rendkívül indokolt esetben nappali ellátás olyan fogyatékos személyek részére is biztosítható, akire nézve szülője vagy más hozzátartozója gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesül.

Nem gondozható az a gyermek fogyatékosok nappali intézményében, aki gyógypedagógiai nevelésre, oktatásra alkalmas és felvétele, elhelyezése a korának, állapotának megfelelő nevelési, oktatási intézményben biztosítható. Nem vonatkozik ez a tilalom a tanköteles és a tanítási év során nevelési, oktatási intézményi ellátásban részesülő fogyatékos gyermek tanítási szünet idején történő ellátására.

Fogyatékos személyek intézményébe az ellátottakat csak próbaidővel lehet felvenni. A próbaidő tartama három hónapnál hosszabb nem lehet.

Szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelemhez mellékelni kell a szociális rászorultságot igazoló iratokat, illetve azok másolatát a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 21.§-a alapján.

A szolgáltatás időtartama

Határozott vagy határozatlan idejű.

Az ellátás igénybevételének módja

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik.

Szociális alapszolgáltatásnak az intézményi jogviszony megszüntetésétől számított három hónapon belüli ismételt kérelmezése esetén az igény elbírálható a korábbi kérelem és mellékletei alapján. Ebben az esetben írásban nyilatkozni kell arról, hogy a korábbi kérelemben foglaltak tekintetében időközben nem következett be változás.

Kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 1. számú melléklet I. része egészségi állapotra vonatkozó igazolás, vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás ideje alatt, illetve annak megszűnését követő 30 napon belül történő igénylésnél a kórházi zárójelentést.

A 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 21. § (2) bekezdése értelmében: A fogyatékos személyek nappali ellátásának igénybevétele iránti kérelemhez mellékelni kell a fogyatékosság fennállását igazoló,

a) a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző bizottság szakértői véleményét vagy

b) a fogyatékosság jellege szerinti szakorvosi leletet vagy

c) az Szt. 65/C. §-ának (5) bekezdése szerinti dokumentumokat.

Kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani az ellátást igénylő rendszeres jövedelmének igazolását (nyugdíjas igazolvány, Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolása, határozat rokkantsági ellátásról, fogyatékossági támogatás igazolása, emelt családi pótlék igazolása). Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen kiskorú vagy a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, a kérelmet vagy indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjesztheti elő. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a szociális ellátás igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő.

Fogyatékos személyek nappali ellátása iránti kérelemről az ellátást biztosító telephely vezetője/szakmai vezetője dönt, melyről írásban értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét.

A szolgáltatás igénybevételének megkezdése előtt az intézmény az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt.

Abban az esetben, ha az igénylő nem nyújtja be a szolgáltatás igényléséhez szükséges dokumentumokat, akkor az ellátás nem biztosítható.

A szolgáltatásra irányuló kérelem elutasítása esetén az ellátást igénylőt és törvényes képviselőjét írásban köteles értesíteni az intézmény. Ebben az esetben az ellátást igénylő és törvényes képviselője a döntés ellen a közléstől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.

Az igénybe vett szolgáltatás igazolásáról

Fogyatékos személyek nappali ellátása igénybevételének teljesülését az ellátásban részesülő, illetve törvényes képviselője a rendszeresített nyomtatványon és a szolgáltatásról kiállított számlán aláírásával igazolja.

Az igénybevett szolgáltatást aláírásukkal igazolni jogosultak:

 • 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy esetében az ellátott,
 • 18. életévét be nem töltött személy esetében a felügyeleti joggal rendelkező szülő(k)
 • 18. életévét betöltött, korlátozó gondnokság alatt álló személy esetében a törvényes képviselő, vagy a törvényes képviselő jóváhagyásával az ellátott.
 • 18. életévét betöltött, kizáró gondnokság alatt álló személy esetében a törvényes képviselő.

Az aláírásra jogosult személy a szolgáltatási teljesítmény igazolására meghatalmazást adhat más személynek.

Az étkezések igénylése

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet alapján az étkeztetés keretében főétkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt biztosítunk helyben fogyasztással, elvitellel és lakásra történő kiszállítással. Amennyiben az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a szakorvos javaslatára diétás étkezési lehetőség biztosított.

Az étkeztetést igénybe vevő ellátott hétköznapokon reggel 8 óráig megrendelheti, illetve lemondhatja a következő napi ebédjét. Be nem jelentett távolmaradás esetén a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Kormányrendelet az irányadó.

Az intézményben napi egyszeri étkezést lehet igénybe venni (ebéd) 1200 -1300 óráig. Az el nem fogyasztott ebéd tárolására nincs lehetőség.

Az ellátott által behozott reggelit, tízórait, uzsonnát az intézmény ebédlőjében lehet elfogyasztani.

Az étkeztetés az alábbiak szerint történik:

 • az ebéd elfogyasztása az intézményben, kulturált körülmények között történik, biztosítva az evőeszközöket és étkészletet, kézmosási lehetőséget, nemenkénti elkülönített illemhelyet,
 • betegség és egyéb okból történő távolmaradás esetén az étel elvitelének lehetősége biztosított, melyet előre be kell jelentenie.
 • az étel elvitelének lehetősége biztosított, melyet előre be kell jelentenie.

Térítési díj fizetéséről

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjairól, a gyermekétkeztetés térítési díjairól, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról szóló 3/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete szerint az intézményben való benntartózkodásért térítési díjat nem kell fizetnie.

Étkeztetésért fizetendő térítési díj:

Az Ellátott az étkeztetés szolgáltatásának igénybevételéért a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Kormányrendelet, illetve Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és térítési díjairól, a gyermekétkeztetés térítési díjairól, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról szóló 3/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete szerinti térítési díjat köteles megfizetni.

Az ételért fizetendő személyi térítési díj a napi személyi térítési díj és az adott hónapban igénybe vett étkezési napok szorzata. Amennyiben az ellátott az önkormányzat hatályos rendelete szerinti méltányosságban részesül, a határozatban meghatározott időtartamra, a határozatban megállapított mértékkel csökkentett összegű térítési díj fizetésére kötelezett.

Ha az ellátást betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást az intézmény vezetőjének legalább két munkanappal a távolmaradást megelőzően írásban be kell jelenteni. Ennek elmulasztása esetén a kötelezett a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól a távolmaradás kezdetétől számított 3. munkanaptól mentesül. A kötelezett a bejelentett távolmaradás idejére mentesül a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól.

A személyi térítési díjat az ellátást biztosító intézmény részére kell megfizetni.

Ha az ellátott, törvényes képviselője, vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatához, mint fenntartó szervhez fordulhat. Ebben az esetben a személyi térítési díj összegéről a polgármester határozattal dönt.

Térítés nélkül veheti igénybe az étkezést, aki jövedelemmel nem rendelkezik.

A személyi térítési díj a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján, a havi jövedelem figyelembevételével csökkenthető, illetve elengedhető. A csökkentésre, illetve elengedésre irányuló kérelmet az Idősgondozó Szolgálat vezetőjéhez kell benyújtani, aki javaslatával a kérelmet megküldi a Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályának. A csökkentésre, illetve elengedésre irányuló kérelemről a polgármester határozattal dönt.

A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve, ha az ellátott jövedelme olyan mértékben csökken, hogy a törvényben meghatározott térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni vagy az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben növekedett.

A felülvizsgálat során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról a fenntartó rendelkezik. Az új térítési díj megfizetésére a kötelezett nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra, kivéve, ha az ellátott a felülvizsgálatot megelőzően – jövedelem és vagyon hiányában – térítésmentesen vette igénybe az ellátást, és részére visszamenőlegesen rendszeres pénzellátás került megállapításra. Ez utóbbi esetben a személyi térítési díj megfizetésének kezdő időpontja a rendszeres pénzellátásra való jogosultság kezdő napja.

A személyi térítési díj megállapítása az önkormányzat hatályos rendelete alapján történik. A személyi térítési díj változásáról az Idősgondozó Szolgálat vezetője írásos értesítést küld. A méltányossági eljárás keretében megállapított személyi térítési díj összegéről a fenntartó határozatban dönt.

A személyi térítési díj megállapítása:

Az Ellátott a nappali ellátás szolgáltatásának igénybevételéért a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Kormányrendelet, illetve Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és térítési díjairól, a gyermekétkeztetés térítési díjairól, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról szóló 3/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete szerinti térítési díjat köteles megfizetni.

A személyi térítési díjat a szolgálatvezető konkrét összegben állapítja meg, erről írásos értesítést küld. Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.

A személyi térítési díj csökkentésére vagy elengedésre irányuló kérelmet a szolgálatvezetőhöz kell benyújtani, a kérelemről a fenntartó dönt a helyi rendeletben foglaltak szerint. Ezt követően fenntartó döntésének felülvizsgálata bíróságtól kérhető.

Amennyiben az Ellátott az önkormányzat hatályos rendelete szerinti méltányosságban részesül, a határozatban meghatározott időtartamra, a határozatban megállapított mértékkel csökkentett összegű térítési díj fizetésére kötelezett.

Amennyiben az étkeztetést az ellátott betegség vagy más ok miatt nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást az intézmény vezetőjének legalább két munkanappal a távolmaradást megelőzően írásban be kell jelenteni. Ennek elmulasztása esetén a kötelezett a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól a távolmaradás kezdetétől számított 3. munkanaptól mentesül. A kötelezett a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól.

A személyi térítési díj megállapítása az önkormányzat hatályos rendelete alapján történik. A személyi térítési díj változásáról az Idősgondozó Szolgálat vezetője írásos értesítést küld. A méltányossági eljárás keretében megállapított személyi térítési díj összegéről a fenntartó határozatban dönt.

A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve, ha az ellátott jövedelme olyan mértékben csökken, hogy a törvényben meghatározott térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni vagy az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben növekedett. A felülvizsgálat során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról a fenntartó rendelkezik. Az új térítési díj megfizetésére a kötelezett nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra, kivéve, ha az ellátott a felülvizsgálatot megelőzően – jövedelem és vagyon hiányában – térítésmentesen vette igénybe az ellátást, és részére visszamenőlegesen rendszeres pénzellátás került megállapításra. Ez utóbbi esetben a személyi térítési díj megfizetésének kezdő időpontja a rendszeres pénzellátásra való jogosultság kezdő napja.

A személyi térítési díj megállapításához az intézményhez szükséges benyújtani az ellátott, az ellátott törvényes képviselője jövedeleméről szóló nyilatkozatot, illetve a jövedelmeket – hitelt érdemlően bizonyító dokumentumokat. Az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy, írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. Ebben az esetben az ellátottnak nem kell a jövedelmét igazolnia. Az ellátást ilyen módon igénylő érintett nem kerülhet előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg.

A szolgáltatásért fizetendő térítési díj fizetése az ellátott nevére szóló – egyéb esetben kérelem/nyilatkozat alapján – számla ellenében készpénzben, átutalással vagy készpénz átutalási megbízással történik. A térítési díjat egy összegben kell megfizetni a szolgáltatás igénybevételét követő naptári hónap utolsó napjáig, átutalás esetén a ……………………. számú bankszámlaszámra.

A térítési díj késedelmes fizetése esetén a szolgáltatás felfüggeszthető.

A fogyatékos személyek nappali ellátása esetében, amennyiben ott étkezést vesznek igénybe, a személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott rendszeres havi jövedelmének 30 %-át. Étkezés nélküli igénybevétel esetén az ellátás térítésmentesen kerül biztosításra.

Intézményi jogviszony megszűnésének szabályai

 • Jogosult, vagy törvényes képviselője kéri jogviszonyának megszüntetését.
 • Más intézménybe történő elhelyezés esetén.
 • Jogosult halálával.
 • Az intézmény jogutód nélküli megszűnésével.
 • Állandó ápolást orvosi ellátást igényel.
 • A Házirendet súlyosan megsérti:
  • az ellátott több esetben is jogsértő magatartást tanúsít
  • szándékosan kárt tesz az intézmény létesítményeiben, felszereléseiben
  • az intézmény eszközeit, berendezéseit, közösségi helyiségeit figyelmeztetés ellenére sem rendeltetésszerűen használja
  • alkoholtartalmú, kábító és bódító hatású szerek fogyasztása, melynek hatására környezetének nyugalmát zavarja
  • szabálysértést vagy bűncselekményt követ el.
 • 60 napon keresztül nem látogatja az intézményt, távolmaradását nem igazolja, kivételt képez a betegség, kórházi ápolás miatti hiányzás, valamint az előre bejelentett távollét.
 •  
 • Az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a térítési díj-fizetési kötelezettségnek hat hónapon át folyamatosan nem tesz eleget, tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
 • Az igénybe vevő veszélyeztető vagy közvetlen veszélyeztető magatartást tanúsít.

A gondozott veszélyeztető, valamint közvetlen veszélyeztető magatartása esetén alkalmazandó eljárásrend jelen házirend mellékletét képezi.

Ha a megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.

Együttélési szabályok

 • Az intézmény rendjére, tisztaságára, berendezési és felszerelési tárgyaira mindenki vigyázzon.
 • A berendezési és felszerelési tárgyakban okozott károkért az elkövető anyagi kártérítési felelősséggel tartozik.
 • Fertőző betegség esetén nem, a betegség lezajlása után háziorvos/szakorvos által kiállított igazolással látogatható az intézmény.
 • Az ellátottak egészségi állapotában, gyógyszereikben való mindennemű változást jelezni kell az intézmény felé.
 • Téli és esős időszakban lehetőleg váltócipőben tartózkodjanak a klub helyiségeiben.
 • Dohányozni az intézmény épületében, udvarán és a bejáratok 5m-es körzetében nem lehet.
 • Alkoholt az intézménybe behozni, fogyasztani, és az intézményben ittasan tartózkodni nem lehet.
 • Az újságokat, folyóiratokat mindenki olvashatja, valamint könyveket kölcsönözhetnek a klubból.
 • A híradástechnikai eszközöket (TV, Hi-Fi, Videó, mikrohullámú, kávéfőző) csak gondozó kezelheti.
 • Az étkezések ideje alatt az ellátottak a számukra kijelölt helyen fogyaszthatják el az ételt.
 • A társak egymással szemben udvariasak, segítőkészek legyenek, kerüljék a vitát, a veszekedést.
 • Egészségi állapotában, jövedelmében, személyi adataiban történő mindennemű változást, ill. saját vagy hozzátartozójának elérhetőségének változását haladéktalanul be kell jelenteni.
 • Az ellátott intézménybe történő érkezését és távozását a törvényes képviselőnek egyeztetni szükséges az intézmény dolgozóival.
 • Az intézmény a behozott készpénzért, értéktárgyakért, ékszerekért, technikai dolgokért (okostelefon, tablet, rádió, okosóra, pendrive)  felelősséget nem vállal.
 • A tálalókonyhában intézményi dolgozón kívül más személy nem tartózkodhat.
 • Negyedévente Nyílt nap tartására kerül sor, melyen a hozzátartozóknak lehetősége van a szakmai munkába betekintést nyerni.
 • Fél évente hozzátartozók részére megbeszélés kerül megtartásra az intézményben folyó életről és problémákról.
 • Látogató fogadására a foglalkozások és az étkezések ideje alatt nincs lehetőség.

Látogatásra az alábbi időpontokban van lehetőség előzetes egyeztetés alapján

délelőtt: 11:00-1130-ig, délután: 13:00 -13:30-ig

A házirend betartása minden, az intézménnyel jogviszonyban lévő, illetve törvényes képviselője kötelessége és felelőssége, melyet aláírásával igazol.

Záró rendelkezések

Jelen házirendet Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Esélyteremtési Bizottság 35/2023. (V.23.) EtB. sz. határozatával, 2023. június 1. napi hatálybalépéssel hagyta jóvá.

A módosított házirend fenntartó általi elfogadásáig a módosítás előtti házirend a hatályos.

Kecskemét, 2023. május 26.

Dr. Pataki Mariann

intézményvezető

Házirend melléklet

a MOSOLYSZIGET Értelmi Fogyatékosok Nappali Intézménye, valamint a „CSODABOGÁR” Autizmussal és Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye házirendjéhez

Értelmi fogyatékosok/autizmus spektrumzavarral élők nappali intézményeiben alkalmazandó eljárásrend a gondozott veszélyeztető magatartása és közvetlen veszélyeztető magatartása esetén

Jelen eljárásrend az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága által működtetett, értelmi fogyatékosokat, valamint autizmus spektrumzavarral élő személyeket gondozó nappali intézményekben az ellátottak veszélyeztető magatartása esetén alkalmazandó eljárásrend.

1.

Fogalmak

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 188. §-a alapján

veszélyeztető magatartás: az ellátott – mentális zavara következtében – saját vagy mások életére, testi épségére, egészségére jelentős veszélyt jelenthet, és a kezelés hiánya állapotának további romlását eredményezné, de a megbetegedés jellegére tekintettel a sürgős intézeti gyógykezelésbe vétel nem indokolt;

közvetlen veszélyeztető magatartás: az ellátott – akut mentális zavara következtében – saját vagy mások életére, testi épségére, egészségére közvetlen és súlyos veszélyt jelent, és az azonnali kezelés hiánya állapotának további romlását eredményezné, amely azonnali intézeti gyógykezeléssel hárítható el.

 2.

Intézményi dolgozók teendői a gondozott veszélyeztető magatartása és közvetlen veszélyeztető magatartása esetén

2.1 Az intézmény szolgáltatásait igénybevevő kliensek kihívást jelentő viselkedése többnyire a szociális készségek, a kommunikáció, a rugalmas gondolkodás fejlődési zavarából, az adaptív viselkedés nehézségeiből, vagy a stressz kezelési technikák hiányából adódik. Ilyen lehet pl. az önsértő viselkedés, mások megütése, megrúgása, tárgyak eldobása, eltörése, ehetetlen tárgyak szájbavétele, szökés, stb. A problémás viselkedések kezelésében a legfontosabb szakmai törekvés ezen cselekmények megelőzése. Fontos, hogy a dolgozók legyenek tisztában azzal, milyen előjelei vannak annak, ha az ellátott személy nyugtalan, ideges, továbbá ismerje azokat az egyéni technikákat, amelyekkel adott esetben megnyugtatható.

2.2. A megelőzést szolgálja:

 • kiszámítható, biztonságos, és biztonságot nyújtó, felesleges, zavaró ingerektől mentes környezet;
 • bejósolható események, előre jelzett változások;
 • személyre szabott, átlátható motiváció;
 • következetesség;
 • egyéni védőeszközök és technikák alkalmazása a szenzoros védelem érdekében és a túlterhelődés ellen;
 • a dolgozóknak az ellátottak egyéni kommunikációs szintjéhez igazított érthető, szükség szerint augmentatív alternatív kommunikációja;
 • a dolgozók nem hagyhatnak elöl olyan tárgyakat, ételeket, berendezéseket, amelyek az ellátottak számára az adott folyó foglalkozáshoz szükségtelenek, de túl vonzóak, vagy éppen zavaróak lehetnek;
 • a napi tevékenységek során az ellátottak állapotának, hangulatának folyamatos monitorozása;
 • a napi foglalkozásokban a munka és pihenés egyensúlyának biztosítása;
 • a stressz felismerés és kezelés, valamint önkontroll-viselkedések tanítása.

2.3. Kritikus, előre nem látható helyzetben az ellátottal közvetlenül foglalkozó munkatárs – egyénre szabottan és a szituációtól függően – a következő intézkedéseket teheti, ha az ellátott önmagát vagy mások egészségét, testi épségét veszélyeztetető magatartást tanúsít:

 • állapot fellépése esetén próbálja az ellátott együttműködését megnyerni és jelzi a veszélyeztető helyzetet a nappali ellátás vezetőnek;
 • segítséget kér munkatársaitól, lehetőleg ne maradjon egyedül;
 • a veszélyeztető megtartani, illetve próbálja meggyőzni a szükségesnek ítélt terápiás változtatás elfogadásáról, azzal, hogy
  • maradjon higgadt, beszéljen halkan és nyugodtan,
  • az ellátott fiatal szintjének megfelelő, rövid, konkrét szóbeli instrukciót adjon,
  • pozitív utasítás adása, kerülve a „nem”, „ne csináld” kifejezéseket, azt fogalmazza meg, hogy az ellátott mit tegyen, és ne azt, hogy mit „ne tegyen”,
  • próbálkozzon eltereléssel (pl. napirendhez, önmaga megnyugtatására tanult egyéni technikához);
 • az ellátott megnyugtatásához azon eszközöket, tevékenységeket alkalmazza, amelyek az ellátott számára hangsúlyosak, és amelyek által könnyebben együttműködik;
 • agresszív megnyilvánulás esetén a csoport többi tagját helyezze biztonságba, adott esetben vigye egy másik helyiségbe;
 • távolítsa el a környezetből a veszélyes tárgyakat;
 • ne fogja le az ellátottat;
 • ha az ellátott részéről fizikai támadás veszélye áll fenn, a dolgozó mindent köteles megtenni ennek elkerülése érdekében a szakmai evidenciák és az emberi méltóság szem előtt tartásával.

2.4. Amennyiben a fenti intézkedések ellenére az ellátott a veszélyeztető magatartást továbbra is folytatja, illetve a veszélyeztető állapot továbbra is fennáll, tekintettel a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 81. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltakra, amely szerint fogyatékos személyek nappali intézményében nem gondozható olyan személy, aki veszélyeztető magatartást tanúsít, a nappali ellátás vezetője az alábbi intézkedéseket teheti:

 • az ellátott hozzátartozóját/törvényes képviselőjét azonnal értesíti a helyzetről, és felkéri, hogy a lehető legrövidebb időn belül gondoskodjon az ellátott intézményből történő elviteléről;
 • közvetlen veszélyeztető magatartás esetén szükség szerint értesíti az Országos Mentőszolgálatot és ezzel együtt haladéktalanul az ellátott hozzátartozóját/törvényes képviselőjét is.

3.

Az ellátott hozzátartozójának, törvényes képviselőjének

kötelezettsége az ellátott veszélyeztető magatartása esetén

Az ellátott hozzátartozója, illetve törvényes képviselője köteles a nappali ellátás vezetőjének értesítése alapján az értesítéstől számított lehető legrövidebb időn belül az ellátott intézményből történő elviteléről gondoskodni és szükség esetén az ellátott orvosi ellátását kezdeményezni.

4.

Az intézmény lehetőségei több alkalommal veszélyeztető magatartást tanúsító,

illetve közvetlen veszélyeztető magatartást tanúsító ellátott esetén

4.1. Tekintettel arra, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 81. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak értelmében fogyatékos személyek nappali intézményében nem gondozható olyan személy, aki veszélyeztető magatartást tanúsít, az ellátott közvetlen veszélyeztető magatartása vagy többszöri veszélyeztető magatartása esetén a nappali ellátás vezető javaslatára az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatóságnak intézményvezetője az ellátott intézményi jogviszonyát felmondással, 7 napos felmondási idővel megszüntetheti. Az intézményi jogviszony megszüntethetőségének ezen formáját az ellátott felvételekor az intézményi jogviszonyt megalapozó megállapodásban rögzíteni kell.

4.2. A nappali ellátás vezetőjének mérlegelése és szakmai indokai alapján a közvetlen veszélyeztető magatartást tanúsító vagy a többször veszélyeztető magatartást tanúsító ellátott a nappali ellátás vezető által írásban meghatározott napokon, időtartamban és határnapig tovább gondozható. Amennyiben ezen időszak alatt az ellátott veszélyeztető magatartása továbbra is fennáll és a dolgozók, valamint a többi ellátott biztonsága nem garantálható, az intézményi jogviszony felmondással, 7 napos felmondási idővel megszüntethető. Ha ezen időszak alatt a veszélyeztető magatartás megszűnik, az ellátás a meghatározott időszakon túl továbbra is biztosítható.

4.3. Az intézmény részéről történő szerződés felmondás esetén az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága egyéb segítési lehetőségeit az ellátott, illetve hozzátartozója vagy törvényes képviselője részére fel kell ajánlani (családsegítés, étkeztetés, házi segítségnyújtás, stb.), továbbá igény szerint segíteni kell az egyéb ellátásokhoz való hozzájutásban.

5.

Záró rendelkezések

Jelen eljárásrendet az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága által működtetett, értelmi fogyatékosokat, valamint autizmus spektrumzavarral élőket ellátó nappali intézmények házirendjeinek mellékleteként Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Esélyteremtési Bizottság 35/2023. (V.23.) EtB. sz. határozatával, 2023. június 1. napi hatálybalépéssel hagyta jóvá.

Kecskemét, 2023. május 26.

Dr. Pataki Mariann

intézményvezető

Gyakran ismételt kérdések

Ki jogosult a nappali ellátás igénybevételére?

Harmadik életévüket betöltött, Kecskemét közigazgatási területén élő értelmi fogyatékos és/vagy autizmussal élő személyek, akik önkiszolgálásra csak részben képesek vagy önellátásra nem képesek. Intézményünkben elsősorban értelmi fogyatékos személyek gondozása folyik.

Tanköteles korú gyermek nem gondozható az intézményben, amennyiben köznevelési intézményben történő nevelésre-oktatásra alkalmas, és elhelyezése köznevelési intézményben biztosítható. Ez a tilalom nem vonatkozik viszont arra a gyermekre, aki fejlesztő-nevelésben részesül, továbbá a tanítási szünet idején történő ellátásra.

A vonatkozó jogszabályok értelmében fogyatékos személyek nappali intézményében nem gondozható az a személy, aki veszélyeztető magatartást tanúsít, illetve, aki orvosi ellátást és állandó ápolást igényel.

Hogyan lehet igényelni az ellátást?

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az igénylő kérelme alapján történik. A szolgáltatás igényelhető étkezéssel vagy étkezés nélkül is. A kérelemhez mellékelni kell a fogyatékosság tényét igazoló szakértői véleményt, és/vagy szakorvosi igazolást, valamint jövedelemigazolást. A felvételi feltételek teljesülése esetén a benyújtott iratok alapján az intézmény megállapodást köt a jelentkezővel vagy törvényes képviselőjével. Az intézménybe a vonatkozó jogszabálynak megfelelően 3 hónap próbaidővel veszünk fel ellátottakat.

Hány éves korukig maradhatnak az ellátottak az intézményben?

A nappali ellátás 3 éves kortól bármely életkorban igénybe vehető, felső életkori határ nincs.

Hány órától lehet igénybe venni az ellátást, és délután meddig maradhatnak az ellátottak?

Az intézmény hétfőtől-csütörtökig 7-17 óráig, valamint pénteken 7-15 óráig tart nyitva. Hétfőtől csütörtökig 7-8 óra között és 16-17 óra között, valamint pénteken 7-8 óra között és 14-15 óra között ügyeletet tartunk, foglalkozások ebben az időszakban nem zajlanak.

Az intézmény a nyári szünetben is nyitva van?

Az intézmény az év minden munkanapján nyitva tart, és az iskolai szünetektől függetlenül zavartalanul működik. Nincs tavaszi-, nyári-, őszi-, és téli szünet sem.

Milyen étkezést biztosít az intézmény?

Az intézmény napi egyszeri meleg étkezést (ebédet) biztosít. Természetesen lehetőség van az otthonról hozott tízórai-, és uzsonna elfogyasztására az intézmény étkezőjében.

Étkezés nélkül is igényelhető a nappali ellátás?

Igen, étkezés nem feltétele a nappali ellátás igénylésének.

Mennyit kell fizetni az ellátásért?

A nappali ellátás igénybevétele ingyenes, az étkezésért viszont térítési díjat kell fizetni. Az étkezésért fizetendő térítési díjat önkormányzati rendelet határozza meg. 2023. február 1-től az összeg 500 Ft/ebéd. Jövedelemtől függően helyi rendelet alapján 50%, illetve 100% méltányossági kedvezmény kérhető. Aki nem rendelkezik jövedelemmel, annak térítési díjat nem kell fizetnie.

Diétás étkeztetés lehetséges –e?

Igen, diétás étkezést szakorvosi igazolás megléte esetén, vagy vallási okokra való hivatkozással (pl.: sertéshús mentes, ovo-lakto vegetáriánus étrend esetén, stb.) lehet igényelni. Jogszabály alapján ehhez szakorvosi igazolást az alábbi szakorvosok adhatnak ki:

a) endokrinológia és anyagcsere-betegségek ráépített szakképesítéssel rendelkező szakorvos,

b) gasztroenterológia alap szakképesítéssel rendelkező szakorvos,

c) diabetológiai szakorvosi licenccel rendelkező szakorvos,

d) allergológia és klinikai immunológia ráépített szakképesítéssel rendelkező szakorvos.

Milyen foglakozások vannak az intézményben?

 • Kulturális és szabadidős programok biztosítása.
 • Gyógypedagógiai és egyéb csoportos és egyéni fejlesztő foglalkozások.
 • Sport és mozgás lehetőségének biztosítása.
 • Szükség szerint az egészségügyi alap – és szakellátáshoz való hozzájutás segítése.
 • Igény szerint hivatalos ügyek intézéséhez az intézmény segítséget nyújt. (pl. kérelmek megírása, önkormányzati és más szervek által folyósított szociális támogatás igénylése. stb.)
 • Önállósággal és önkiszolgálással kapcsolatos készségek fejlesztése.

Képek

Támogató Szolgálat

Elérhetőség

Bemutatkozás

A szolgálat a Család és Gyermekjóléti Központ és Támogató Szolgálat részeként működik Kecskeméten, az Olimpia utca 6. szám alatt. Az épület kiváló adottságokkal rendelkezik, a szolgálat 2023 tavaszán egy szervezeti átalakítást követően költözött az épületbe. A telephely a városközponttól nem messze található a régi Rudolf laktanya területén. Tömegközlekedési eszközzel jól megközelíthető, ügyfeleink részére az épület előtt számos parkolóhely áll rendelkezésre.

Szolgálatunk feladata, hogy a fogyatékos személyeknek az elérhető legmagasabb fokú önálló életvitel támogatását biztosítsuk a saját lakókörnyezeten belül és kívül egyaránt, és csökkentsük szegregációjukat a lakókörnyezeten kívüli szolgáltatások hozzáférésének biztosításával. Alapvető céljaink közé tartozik az ellátottak egyéni és társas igényeinek kielégítése, társadalmi integrációja, valamint a társadalmi életben való teljes jogú részvétel biztosítása. A célok eléréshez a meglévő szolgáltatásaink segítik hozzá az ellátottat.

Szolgáltatásaink az alábbiak:

Személyi segítés

A személyi segítés keretében a lakókörnyezeten belül és azon kívül is igénybe vehető segítői tevékenységeket nyújtunk. Jellemzően a háztartási segítségnyújtások, a gondozási ápolási tevékenységek, megbízás alapján történő bevásárlások, mobilizációk, szolgáltatások igénybevételének segítése, ügyintézések, valamint az egészségügyi ellátás során való felügyeletek tartoznak a tevékenységi körünkbe.

Szállítás

Szolgálatunk két kilenc személyes kisbusszal rendelkezik, amelyek közül az egyik speciálisan kerekes székes személyek szállítására alkalmas. Ezen kívül rendelkezésünkre áll egy ötszemélyes személygépkocsi is, amellyel szintén gondoskodni tudunk ügyfeleink szállításáról. A szállító szolgáltatás rendszeres napi szállításokat végez oktatási, egészségügyi és szociális intézményekbe, munkahelyekre. Ezen kívül rugalmas időbeosztással eleget tud tenni eseti szállítások (kulturális és sportintézmények, rendezvények) iránti igényeknek is.

Szállításhoz kapcsolódó személyi segítés

A szolgálat a fogyatékossága miatt folyamatos felügyeletre, kíséretre szoruló személyek kísérését is tudja biztosítani a jogszabályoknak megfelelően.

Támogató szolgálatunk szolgáltatásait szociálisan rászorulóként mindazon fogyatékkal élő személyek igényelhetik, akik Kecskeméten és a hozzá tartozó közigazgatási területen élnek, valamint az ellátási területen tartózkodnak, mikor a szolgáltatás igénybe veszik és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján:

 • betegség vagy fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülnek;
 • fogyatékossági támogatásban részesülnek;
 • vakok személyi járadékában részesülnek.

A fenti jogosultsági feltételeket bizonyító dokumentumok hiányában a jelentkező csak szociálisan nem rászorulóként kerülhet nyilvántartásba.

A szolgáltatást személyesen, telefonon vagy írásban lehet igényelni a Támogató szolgálat szolgálatvezetőjénél a fogyatékosságot igazoló dokumentumokkal, amelyek a következők lehetnek:

 • az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozat vagy más okirat;
 • az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvélemény;

Gyakran ismételt kérdések

Mikor vehetem igénybe a szolgáltatásokat?

A szállító szolgáltatás hétköznap 6:30 és 14:30 között áll rendelkezésre. A reggeli és a délutáni órákban elsősorban állandó szállítások végzése történik. Az eseti igényeket, mint például orvoshoz szállítás, jellemzően 8 óra és 12 óra között tudnak teljesülni.

A személyi segítés szintén hétköznapokon 8 óra és 12 óra között történik.

Az időpontok természetesen rugalmasan változhatnak, a szolgálatvezetővel történő előzetes egyeztetés alapján.

Mikor és hol kell fizetnem az igénybe vett szolgáltatásokért?

Az ellátottak minden hónap tizedik napjáig megkapják az előző hónapban igénybe vett szolgáltatások díját nyomtatott számla formájában. Ezt követően 15 napon belül szükséges a befizetést teljesíteni, a számlán szereplő intézményi bankszámlaszámra. Igény esetén van mód a hagyományos sárga csekken történő fizetésre is. A Támogató Szolgálat munkatársainál nincs lehetőség befizetést teljesíteni!

Nem kecskeméti lakosként igénybe lehet-e venni a szolgáltatásokat?

A szolgáltatást azok vehetik igénybe, akik Kecskemét közigazgatási területén lakcímmel rendelkeznek, településeken élők esetében az általunk működtetett szolgálat nem illetékes. Más településen élők az adott település önkormányzatának polgármesteri hivatalától tudnak információt kérni arról, hogy a településen működik-e támogató szolgálat.

Van-e lehetőség Kecskeméten kívüli, az országon belül más településre való szállításra?

Amennyiben a Támogató Szolgálat kapacitása engedi természetesen lehetséges az ilyen szállítás is, minden esetben a szolgálatvezetővel szükséges egyeztetni.

Milyen gépjárművekkel történik a szállítás?

A Támogató Szolgálat egy 5 személyes személyautóval és kettő darab 9 személyes kisbusszal rendelkezik. Az egyik kisbusz kerekesszékes személy szállítására is alkalmas. A kiskorúak biztonságos utazása gyermekülésekkel és ülésmagasítókkal biztosított. A gépkocsivezetők gyakorlott sofőrök, személyszállító képzéssel rendelkeznek.

 Térítési díjak

A szolgáltatások térítési díjai a következők:

 • Szállítás díja szociálisan rászorult személyek esetében: 50 Ft/km.
 • Személyi segítés díja szociálisan rászorult személyek esetében: 300 Ft/óra.
 • Szállítás díja szociálisan NEM rászorult személyek esetében: 150 Ft/km.
 • Személyi segítés díja szociálisan NEM rászorult személyek esetében: 1200 Ft/óra.

Képek