Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény előírásai alapján az alábbiakban tájékoztatja Önt jogairól és kötelezettségeiről:

I. A betegek jogai

1. Az egészségügyi ellátáshoz való jog
Minden betegnek joga van a sürgős szükség esetén az életmentő, illetve a súlyos vagy maradandó egészségkárosodás megelőzését biztosító ellátáshoz, valamint fájdalmának csillapításához és szenvedéseinek csökkentéséhez. Minden betegnek joga van az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és megkülönböztetés nélküli egészségügyi ellátáshoz a szakmailag indokolt szinten, az általa megválasztott orvosnál.
2. Az emberi méltósághoz való jog
Az ellátás során az emberi méltóságot tiszteletben kell tartani, a betegen kizárólag az ellátásához szükséges beavatkozások végezhetők el. Jogainak gyakorlásában csak az egészségi állapota által indokolt ideig- törvényben meghatározott- mértékben és módon korlátozható. A személyes szabadság az ellátás során kizárólag sürgős szükség esetén, illetőleg a beteg vagy mások élete, testi épsége és egészsége védelmében korlátozható. Várakoztatni csak méltányolható okból és ideig szabad. Az ellátás során – a szeméremérzetre való tekintettel – a ruházat csak a szükséges időre és csak az indokolt mértékben távolítható el.
3. A kapcsolattartás joga
A betegek számára biztosítani kell a lehetőséget arra, hogy hozzátartozóival és más személyekkel kapcsolatot tarthasson. Tekintettel kell lenni az intézményi feltételekre és házirendre, és a kapcsolattartás nem zavarhatja a betegellátást vagy betegtársait sem. Kiskorú betegnek joga van ahhoz, hogy szülője, illetve általa, vagy törvényes képviselője által megjelölt személy mellette tartózkodjon. A beteget megilleti vallása szabad gyakorlásának joga. A beteg – törvény eltérő rendelkezése hiányában – jogosult saját ruháinak és személyes tárgyainak a használatára.
4. Az intézmény elhagyásának joga
A betegnek ez a joga csak akkor korlátozható, ha mások testi épségét, egészségét veszélyezteti, vagy ha ezt törvény írja elő. Önkéntes, saját felelősség melletti távozás, vagy előzetes bejelentés nélküli távozás esetén a távozás módját a betegdokumentációban rögzíteni kell.
5. A tájékoztatáshoz való jog
A beteg jogosult az egészségi állapotára vonatkozó, a javasolt vizsgálatokra, beavatkozásokra, a lehetséges alternatív eljárásokra, ezek elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeire és kockázataira, tervezett időpontjára, a javasolt életmódra vonatkozó teljes körű, részletes, személyére szabott tájékoztatásra. A betegnek joga van kérdezni. A beteget számára érthető módon, korára, lelkiállapotára, iskolázottságára tekintettel kell tájékoztatni, szükség esetén tolmács vagy jelnyelvi tolmács biztosításával. A beteg megismerheti a vizsgálatok és beavatkozások eredményét, esetleges sikertelenségét. A betegnek joga van megismerni az ellátásában közvetlenül közreműködő személyek nevét, szakképesítését és beosztását. A cselekvőképtelen, a korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében bármely ügycsoportban korlátozott betegnek is joga van a korának és pszichés állapotának megfelelő tájékoztatáshoz. Ha a betegnek támogatója van, és a beteg kéri, biztosítani kell a támogató személy jelenlétét a tájékoztatáskor. A beteg írásban lemondhat a tájékoztatási jogról, kivéve, ha maga kezdeményezi a beavatkozást, vagy a betegsége természetét ismernie kell azért, hogy másokat betegsége ne veszélyeztessen. A betegeknek arra is joga van, hogy írásban megjelölje azt a személyt, akit helyette tájékoztatni kíván. Ha a tájékoztatási jogról a beteg le akar mondani, vagy maga helyett mást kíván kijelölni, ezt a kezelőorvosánál kell jeleznie, hogy az erre vonatkozó írásbeli nyilatkozatot kitölthesse és aláírhassa. Az orvos a vizsgálatot megelőzően köteles a beteget – amennyiben állapota lehetővé teszi – arról tájékoztatni, hogy a vizsgálat és az azt követő ellátás térítési díját meg kell-e a betegnek téríteni.
6. Az önrendelkezéshez való jog
A beteg szabadon döntheti el, hogy az egészségügyi ellátást igénybe kívánja-e venni, vállalja-e a javasolt beavatkozásokat, vagy elutasítja azokat – részt vehet az ellátását érintő döntésekben. Bármely egészségügyi beavatkozás elvégzésének feltétele, hogy ahhoz a beteg a beleegyezését adja. A beleegyezés bármikor visszavonható. Invazív beavatkozáshoz a beteg írásbeli, vagy ha erre nem képes, két tanú együttes jelenlétében szóban vagy más módon megtett nyilatkozata szükséges. Az egészségügyi ellátásokkal kapcsolatos döntésekben a cselekvőképtelen, illetve a cselekvőképtelen kiskorú, valamint az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott beteg véleményét a szakmailag lehetséges mértékig figyelembe kell venni akkor is, ha a beleegyezés és visszautasítás jogát a törvényben meghatározott más személy gyakorolja helyette. Nincs szükség a beleegyezésre akkor, ha az adott intézkedés vagy beavatkozás , illetve annak elmaradása mások -beleértve a 24. hetet betöltött magzatot is- életét, testi épségét súlyosan veszélyezteti, vagy a beteg közvetlen életveszélyben van.
7. Az ellátás visszautasításának joga
Az egészségügyi ellátás visszautasításának joga akkor illeti meg a beteget, ha az adott ellátás elmaradása mások testi épségét vagy életét nem veszélyezteti. Az elutasítást közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban -írásképtelensége esetén két tanú együttes jelenlétében- kell megtennie, ha az ellátás/beavatkozás elmaradása várhatóan súlyos vagy maradandó károsodással fenyeget. Életmentő vagy életfenntartó beavatkozás a törvényben előírt módon utasítható vissza. A visszautasításra vonatkozó nyilatkozatot a beteg bármikor, bármilyen formában visszavonhatja.
8. Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga
A beteg jogosult a róla készült egészségügyi dokumentációt megismerni, abba betekinteni, másolatot vagy kivonatot készíteni, vagy saját költségére készíttetni, jogosult az egészségügyi adatairól – saját költségére – írásos összefoglalót vagy véleményt készíttetni. A joggyakorlás során más személy magántitokhoz való jogát tiszteletben kell tartani. Kérheti a róla készült egészségügyi dokumentációban szereplő adatainak az ismertetését, azok kiegészítését, vagy kijavítását. A dokumentációval az egészségügyi szolgáltató, az adatokkal a beteg rendelkezik. Saját költségére bárki, bármely leletéről másolatot kérhet.
9. Az orvosi titoktartáshoz való jog
A beteg jogosult arra, hogy az egészségügyi ellátásában részt vevő személyek az ellátása során tudomásukra jutott egészségügyi és személyes adatait (a továbbiakban: orvosi titok) csak az arra jogosulttal közöljék, és azokat bizalmasan kezeljék. Az érintett beteg egészségügyi adatait annak hozzájárulása hiányában is közölni kell, amennyiben ezt törvény elrendeli, és/vagy mások életének, testi épségének és egészségének védelme ezt szükségessé teszi. A betegnek joga van ahhoz, hogy vizsgálata és gyógykezelése során csak azok a személyek legyenek jelen, akiknek részvétele az ellátásban szükséges, illetve azok, akiknek jelenlétéhez a beteg hozzájárult, kivéve, ha törvény másként nem rendelkezik. A betegnek joga van ahhoz, hogy vizsgálatára és kezelésére olyan körülmények között kerüljön sor, hogy azt beleegyezése nélkül mások ne láthassák, illetve ne hallhassák, kivéve, ha a sürgős szükség és a veszélyeztető állapot esetén ez elkerülhetetlen. A beteg megjelölheti azt a személyt, akit a kórházban történő elhelyezéséről, egészségi állapotáról, annak változásáról, betegsége várható kimeneteléről tájékoztathatnak, értesíthetnek, illetve joga van ebből bárkit kizárni.

II. A betegek kötelezettségei

A betegek kötelesek tiszteletben tartani a betegellátással kapcsolatos jogszabályokat és az intézményi házirendet. Kötelesek együttműködni az ellátásukban közreműködő egészségügyi dolgozókkal: tájékoztatást adni mindarról, ami szükséges a kórisme megállapításához, a kezelési terv elkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez. Kötelesek a gyógykezelésekkel kapcsolatos rendelkezések betartására. A betegek kötelesek tájékoztatni az egészségügyi dolgozókat – saját betegségével összefüggésben – mindarról, amely mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a fertőző betegségekről és a foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról. Bizonyos fertőző betegségek esetén a beteg köteles megnevezni azon személyeket, akiktől a fertőző betegséget megkaphatta, illetve akiket megfertőzhetett. A beteg köteles tájékoztatni az egészségügyi személyzetet minden, az egészségügyi ellátást érintő, általa korábban tett jognyilatkozatáról. A beteg köteles a jogszabály által előírt, vagy a jogszabály alapján a szolgáltató által megállapított térítési díjat megfizetni, valamint köteles jogszabályban előírt személyes adatait hitelt érdemlően igazolni. A beteg és hozzátartozói jogaik gyakorlása során kötelesek tiszteletben tartani más betegek jogait és nem sérthetik az egészségügyi dolgozók törvényben foglalt jogait. Kedves Betegünk! Amennyiben Önnek a fentieken túlmenő betegjogi információra van szüksége, kérdésével, esetleges panaszával forduljon kezelőorvosához, az intézmény vezetőjéhez, vagy keresse fel az intézmény betegjogi képviselőjét. Az Intézmény vezetője: Dr. Pataki Mariann intézményvezető 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7. Tel.: 76/514-002; Fax: 76/494-884 E-mail: igazgatosag@alapellatas.hu

III. Betegjogi képviselő

Területileg illetékes betegjogi képviselő: Dr. Kristóf Csaba Telefonszáma: 06/20-4899-612, melyen elérhető munkaidőben: hétfőtől-csütörtökig 08:00 – 16:30, pénteken 08:00 – 14:00 óra között. E-mail: csaba.kristof@ijb.emmi.gov.hu Kecskemét, 2019. február 1.

Dr. Pataki Mariann

intézményvezető