Bölcsődék

Aranyhaj Bölcsőde

Fürtöcske Bölcsőde

Bóbita Bölcsőde

Csengettyűs Bölcsőde

Csipcsirip Bölcsőde

Katica Bölcsőde

Macskacicó Bölcsőde

Pillangó Bölcsőde

Pöttömke Bölcsőde

Pöttyös Bölcsőde

Bölcsődék főoldal kép

Aktualitások

Bölcsődei hírek logó

Bölcsődei beiratkozás

Tisztelt Szülők! Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatóságának bölcsődéi szeretettel várják a családokat nyílt napra, amikor lehetőség nyílik betekinteni az intézmények falai közé, tájékozódni a

Tovább olvasom »

Szolgáltatási információk

Bölcsődéink a családban nevelkedő, a szülők munkavégzése, betegsége vagy egyéb ok miatt ellátatlan gyermekek nappali felügyeletét, gondozását, nevelését napközbeni ellátás keretében biztosítja. Kecskemét lakosainak 10 bölcsőde áll rendelkezésére a bölcsődés korú gyermekek elhelyezésére. A bölcsődék területi elhelyezkedésük alapján a város valamennyi városrészében élő családok igényeit ki tudják elégíteni. Az intézmények jól megközelíthetők, csendes, nyugodt környezetben helyezkednek el. Városunk rohamosan fejlődik, folyamatosan magas igény mutatkozik a bölcsődei férőhelyek iránt. Bölcsődéink körzetesítési kötelem nélkül fogadják a gyermekeket. A bölcsődékbe való beiratkozás kampányszerű, minden év április végén, illetve május elején történik. A bölcsődék hétköznapokon 6.30 és 18.00 óra között tartanak nyitva. Nyáron 4 hétre zárnak be, de ezzel egy időben biztosított az ügyeleti ellátás a társintézmények egyikében.

A bölcsődék szervezetileg az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatóságához (Kecskemét, Piaristák tere 7.) tartoznak, de szakmai önállósággal bíró intézmények.

Bölcsődéink hitvallása

A 0-3 éves korosztály nevelésének, gondozásának minősége rendkívül meghatározó, hiszen az egészséget, a jólétet, az együttműködés képességét, a szociális készségeket és vágyat mind-mind ezek az élmények befolyásolják. Ebben az időszakban a szellemi, érzelmi és szociális készségek kibontakoztatása a legfontosabb feladat, melyhez egy holisztikus szemléletű, a gyermek szükségletein és jogain alapuló integrált, a szülőket és a társszakmákat bevonó programra van szükség.

Hisszük, hogy minden gyermek egyedi, megismételhetetlen, akinek joga van derűs, szeretetteljes légkörben, elfogadó környezetben, a közösségben tevékenykedve megkapni mindazokat a fejlesztő hatásokat, amelyek segítségével sokoldalú, harmonikus személyiség válhat belőle. Arra törekszünk, hogy a gondjainkra bízott gyermekekből a világra nyitott, fogékony, érdeklődő, önállóan gondolkodni tudó emberek váljanak.

Ellátandó célcsoport

Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától vehető fel és gondozható:

 • annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a harmadik életévét, a sajátos nevelési igényű gyermek a hatodik életévét betölti,
 • a következő év augusztus 31-éig, ha a gyermek a harmadik életévet szeptember 1. és december 31. között tölti be, és a szülő, törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani,
 • ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig.

Bölcsődei szolgáltatásunk célja, feladatai

A családban nevelkedő kisgyermek számára a családi nevelést segítve, napközbeni ellátás keretében a gyermek fizikai- és érzelmi biztonságának és jóllétének megteremtésével, feltétel nélküli szeretettel és elfogadással, a gyermek nemzetiségi/etnikai hovatartozásának tiszteletben tartásával, identitásának erősítésével, kompetenciájának figyelembevételével, tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, viselkedési minták nyújtásával kell elősegíteni a harmonikus fejlődést.

A hátrányos helyzetű, a szegény és a periférián élő családok gyermekei esetében a hátrányok és következmények enyhítésére kell törekedni. A csoportban gondozható, nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek esetében pedig minél fiatalabb életkortól kezdve a gondozásba ágyazott fejlesztés formájában segíteni kell a habilitációt és a rehabilitációt. Mindezek segítik az egyenlő esélyekhez jutást, a társadalmi beilleszkedést.

Napi feladatellátásunk kiterjed

 • a nevelési- gondozási feladatokra,
 • a családok támogatására, annak erősségeire építve a szülői kompetencia fejlesztésére,
 • az egészségvédelemre, az egészséges életmód megalapozására,
 • az érzelmi és társas kompetenciák fejlesztésére,
 • a megismerési folyamatok fejlődésének megsegítésére.

A kisgyermeknevelők által készített nevelési munkatervbe beépül

 • az egészséges testi fejlődés elősegítése,
 • az egészséges táplálkozás,
 • a tudatos testápolási szokások,
 • a rendszeres testmozgás és a napi szabad levegőn való tartózkodás biztosítása,
 • a harmonikus életvitel,
 • a személyiségfejlesztés,
 • a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok,
 • a fejlődésbeli egyéni eltérések figyelembevétele és az ehhez kapcsolódó egyéni bánásmód,
 • a környezeti nevelés,
 • az ismeretek bővítése elméleti és gyakorlati szinten.

A bölcsődei nevelés főbb helyzetei, mint a tanulás, gondozás, játék, mozgás, mondóka-ének, vers-mese, alkotó és egyéb tevékenységforma az öröm forrásai, az együttesség, a közös munkálkodás és a tevékenység fontosságának, hasznosságának átélése. A gyermekek bármikor bekapcsolódhatnak, és bármikor kiléphetnek, az önkéntesség nagyon fontos, a tevékenykedés nem lehet feladat. Az egyes tevékenységek fejlesztik az ízlést, a hétköznapi élet esztétikuma iránti igényességet, a mások felé fordulást, mások igényeinek figyelembevételét és az empátiát.

Bölcsődei nevelés megvalósításával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók szülők számára

 • A „saját kisgyermeknevelő” szoktatja be a gyermeket a bölcsődébe, a bölcsődébe járás egész időtartama alatt ő a kisgyermek nevelője (felmenőrendszer). Ő kíséri figyelemmel a kisgyermek fejlődését, tartja számon az egyes fejlődési állomásokat, vezeti az ehhez kapcsolódó szakmai dokumentációt és felelősséggel tartozik a rábízott gyermekekért
 • A bölcsődei gyermekcsoportok létszáma alapesetben12-14 fő. Ha a szolgáltatás iránti igény magas, akkor a csoportlétszám elérheti a 15-16 főt. Sajátos nevelési igényű kisgyermekek ellátása integrált módon normál bölcsődei csoportban történik, csökkentett csoportlétszám mellett. A csoportok tervezésekor szem előtt tartjuk a korcsoportok szerinti csoportkialakítást.
 • A gyerekek étkezési, játék, pihenési szükségletének egyéni figyelembevételével kell kialakítani a napirendet, a csoport érdekeivel összehangoltan. A napirend szolgál alapul a gyermek számára a tájékozódásban, biztonságérzet kialakításában. A gyermek egyéni igényein túl meghatározza a napirendet a gyermekek fejlettsége, a létszám, az évszak, az időjárás. A kisgyermeknevelők munkarendje a gyermekek napirendjéhez kell, hogy igazodjon.
 • Gyermekfelvétel – Nyílt nap – Minden év április-május hónapban rendezzük meg bölcsődéinkben a nyílt napot. Ekkor a szülők gyermekeikkel betekintést kaphatnak a bölcsődei életbe, lehetőségük van megnézni már ekkor a gyermekek által használt helyiségeket, illetve a játszókertet. A szülő a bölcsődébe való jelentkezéskor széleskörű tájékoztatást kap a bölcsődei szokásokról, szabályokról, a családlátogatás jelentőségéről, a beszoktatás menetéről, ezzel egy időben megkapja a kitöltendő és leigazolandó jelentkezési lapot. A gyermeket a bölcsődébe a bölcsődevezető veszi fel. A felvételt követő első szülői értekezlet során a szülő megismeri gyermeke leendő kisgyermeknevelőit, tájékoztatást kap az adminisztratív intézkedésekről.
 • Családlátogatás – A kisgyermeknevelő számára is nagy jelentőséggel bíró családlátogatás a család – bölcsőde közeledésén alapszik. Fontos a bizalmas kapcsolat kialakítása, feszültségoldás a szülőkkel, a gyermek megismerése saját környezetében. A felszabadultabb beszélgetés megkönnyíti az információk átadását, a kisgyermeknevelő „csak rájuk” figyel, ők vannak a figyelem középpontjában.
 • Beszoktatás (adaptáció) – szülővel történő fokozatos beszoktatás – A jól átgondolt, megtervezett és végrehajtott beszoktatás alapozza meg a gyermekek bölcsődei közérzetének, pszichés, szomatikus fejlődésének jövőjét. Ezért a beszoktatás kiemelten fontos része a bölcsődei szakmai munkának. A gyermek, a család és a bölcsődei csoport érdekeit, igényeit összeegyeztetve szükséges e feladatot megoldani. Időtartalma minimum 2 hét, mely alatt fokozatosan növeljük a gyermek bölcsődei tartózkodásának idejét, és fokozatosan csökkentjük a szülő jelenlétét a csoportban.
 • Kapcsolattartás a szülőkkel – A szülők és a bölcsőde folyamatosan, kölcsönösen tájékoztatják egymást a gyermek fejlődéséről, ez alapvető fontosságú a személyre szóló bölcsődei nevelés-gondozás kialakításában, és a családokat is segíti a gyermek nevelésében.

A kapcsolattartásnak több formája van az intézmény életében

 • tájékoztatás bölcsődei felvételnél,
 • szülői értekezlet,
 • családlátogatás,
 • beszoktatás,
 • napi találkozások,
 • egyéni beszélgetés szükség szerint,
 • szülő – csoportos beszélgetés,
 • családi füzet /írásos tájékoztatás/,
 • szervezett programokon való találkozás,
 • ünnepek, hagyományőrző napok,
 • nyílt napok a bölcsődében,
 • hirdetőtábla,
 • munka délelőtt.

Étkezés

A gyermekek számára napi négyszeri étkezést (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna) biztosítunk. Minden nap szerepelnek az étlapon gyümölcsök, zöldségek, illetve tejtermékek is. Diétás szolgáltatást szakorvosi igazolás megléte esetén, vagy vallási okokra való hivatkozással (pl.: sertéshús mentes, ovo-lakto vegetáriánus étrend esetén, stb.) lehet igényelni.

Normál étkezés díja: bruttó 630 Ft/fő/nap

Diétás étkezés díja: bruttó 680 Ft/fő/nap

Külön szolgáltatások a bölcsődékben külsős igénybe vevők számára

 • Játszócsoport: Csipcsirip Bölcsődében – A játszócsoportot a szülők előzetes bejelentkezés alapján gyermekükkel együtt vehetik igénybe.
 • Időszakos gyermekfelügyelet: Csipcsirip Bölcsődében és az Aranyhaj Bölcsődében – A családban élő gyermekek napközbeni ellátása olyan szülőknek nyújt segítséget, akik nem tudják elhelyezni gyermekeiket családon belül arra az időre, amíg saját feladataikat, kötelezettségeiket elvégzik.
 • Sószoba használat: Csipcsirip Bölcsődében és az Aranyhaj Bölcsődében – A sószoba kialakításával lehetőség nyílik arra, hogy a légtisztítós klímaoldat segítségével, prevenciós céllal megelőzzük a légzőszervi betegségeket. Alapfeladatként kisgyermeknevelővel a bölcsődés gyerekek számára, másrészt szolgáltatásként az érdeklődő családok számára.
 • Nyújtott nyitvatartás: nyitvatartási időn túl, munkanapokon legfeljebb 19.00 óráig van lehetőség e szolgáltatást igénybe venni a Csipcsirip Bölcsődében.

Bölcsődében nyújtott külön szolgáltatások térítési díjai

SzolgáltatásSzolgáltatás helyszíneTéritési díj
SzolgáltatásSzolgáltatás helyszíneTéritési díj

Aranyhaj Bölcsőde

Alapinformációk

Bemutatkozás

Az Aranyhaj bölcsőde Kecskemét legnagyobb lakótelepén, a Széchenyivárosban épült fel, 1978-ban nyitotta meg kapuit 120 férőhellyel. 2010-ben 16 férőhellyel bővült, így az engedélyezett létszám 136 fő lett. Összesen 12 csoportszobában fogadjuk a hozzánk érkező kisgyermekeket. 2022-ben a bölcsőde pályázati támogatásból teljes energetikai felújításon esett át, amely során külső szigetelést és új színezést kapott, napelemrendszer került telepítésre és a belső energetika is megújult. Fás udvarainkon, árnyékolt homokozókkal biztosítjuk a szabad levegőn a mozgást és a vidám játékot. A világos csoportszobákat a kisgyermeknevelők által készített dekorációk díszítik. Sajátos nevelési igényű kisgyermekek ellátása integrált módon normál bölcsődei csoportban történik bölcsődénkben, amely az egészséges és sérült gyermekek együttélési előnyeire építkezik. A bölcsődei integráció az együttes élmény megélésén keresztül új szocializációs helyzetet teremt a csoport tagjai számára. A másként fejlődő gyermeknek segítséget nyújthat az érdeklődés kibővítésében, az utánzásos tanulás lehetőségeinek megteremtésében. Bölcsődénk tárgyi feltételeit a szakmai követelményeknek megfelelően, egységes szempontok alapján alakítottuk ki. A gyermekek életkorának, fejlettségének megfelelő bútorzattal, gondozási eszközökkel, korszerű játékokkal rendelkezünk. Tágas, derűs csoportszobákban játszhatnak kedvük szerint, a változatos és pedagógiai szempontból is igényesen megválogatott játékokkal, könyvekkel és egyéb eszközökkel. A kialakított játéksarkok segítik a gyermeki utánzó és szerepjáték kibontakoztatását. A játékszereket, eszközöket csoportosítva kínáljuk a gyermekeknek, a tér funkcionális tagolódásának megfelelően. Ügyelünk arra, hogy a csoport dekorálása ne öncélú legyen, hanem kapcsolódjon az évszakokhoz, a csoport életéhez, és a gyerekek alkotásai is helyet kapjanak ebben. A szabad mozgást, játékot lehetővé tevő, biztonságos környezetben neveljük a gyermekeket.

Célkitűzésünk, hogy gyermekeink önálló, erős akaratú, határozott, a célok eléréséért küzdeni tudó, kitartó, öntudatos egyéniségekké váljanak. Ennek nélkülözhetetlen forrása a szeretet, mely az őszinte érdeklődésen és egymás teljes elfogadásán alapul. Mindezeket csak úgy vagyunk képesek megvalósítani, ha munkánkat elhivatottsággal, szakmai hozzáértéssel végezzük. Bölcsődénk olyan szolgáltató intézmény, mely biztonságot, nyugalmat, szeretetteljes légkört biztosít azon kisgyermekek számára, akiket a szüleik a mi gondjainkra bíznak.

Bóbita Bölcsőde

Alapinformációk

Bemutatkozás

A Bóbita Bölcsőde építése 2022-ben kezdődött el Kecskemét-Hetényegyházán, pályázati támogatásból. A bölcsőde létesítésének célja elsősorban az volt, hogy a város e sűrűn lakott szatelit településrészén a már meglévő iskola és óvoda mellett egy bölcsőde is szolgálja a városrészben élő kisgyermekes családokat. Intézményünk 2023 szeptember 4-én nyitotta meg kapuit a gyermekek és családjaik előtt. Két csoportszobában összesen 26 kisgyermek nevelésére, gondozására van lehetőség. Bölcsődénk tágas terei és jól felszerelt csoportszobái lehetőséget biztosítanak a nyugodt játékra, és a kreativitás kibontakoztatására. A csoportszobák családias hangulatot árasztanak, ahol a gyerekek korcsoportnak és évszaknak megfelelő napirend szerint étkeznek, játszanak és alszanak. A játékok szabad polcokon vannak elhelyezve, ezzel biztosítjuk a játékeszköz szabad választásának lehetőségét. Fákkal, zöld növényekkel körbevett játszóudvar biztosítja a nyugodt, biztonságos játékot a szabad levegőn. Az udvar tágas, rendezett, mozgásfejlesztő játékokkal, illetve homokozóval felszerelt. Nagy hangsúlyt fektetünk a mindennapokban a zenei nevelésre, úgy gondoljuk a közös zenélés, a mondókázás és az éneklés minden területre pozitívan hat. A játékos mozgással egybekötött éneklés fejleszti a ritmusérzéket, meghatározó a gyermek egészséges fejlődésében, nyugalmat és örömet ad. Célunk, hogy a gyermekek örömmel járjanak bölcsődénkbe, és a szülők nyugodt szívvel hagyják gyermeküket az intézményben.

Csengettyűs Bölcsőde

Alapinformációk

Bemutatkozás

Bölcsődénk Kecskemét egyik kertvárosi részén, a Hunyadivárosban található, mely az utóbbi években dinamikus fejlődésen ment keresztül. Az új beruházások és építkezések folytán felélénkült bölcsődénk iránt az érdeklődés, ami eddig sem volt csekély, mivel a környéken egyetlen bölcsődeként működünk. Sok kisgyermekes család építkezett és költözött ide, számukra kézenfekvő és kényelmes minket választaniuk. Az épület ideális helyszínen épült meg 1980-ban. Forgalmas úttól távol helyezkedik el, tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető. Fennállásunk óta több nagy beruházás valósult meg az épület állagának megóvása és a gyerekek biztonsága érdekében. Elsőként a bölcsőde tetőszerkezete újult meg, majd a fűtésrendszer és a radiátorok lettek felújítva, végül a külső nyílászárók és a homlokzat készült el. A bölcsőde 76 férőhelyes, hat csoportszobában fogadjuk a gyermekeket. A szobák tágasak, világosak, közvetlenül kapcsolódnak a fürdőszobákhoz, teraszokhoz, folyosókhoz. A csoportokban évszakhoz, ünnepekhez illő dekorációk vannak, melyeket a kisgyermeknevelők készítenek. Egy újabb beruházásnak köszönhetően nagymozgásos tornaszobával rendelkezünk, ahol bordásfal, trambulin, tornapad és többféle mozgásfejlesztő szivacs segíti a gyermekeket mozgásfejlődésükben, illetve az esős, téli napokon is rendkívül kedvelt helyszín mind a kisgyermeknevelők, mind a gyermekek körében. Sószobánk a légzőszervi megbetegedések megelőzésében, illetve a már kialakult betegség tüneteinek csökkentésében segít, a szolgáltatást a bölcsődénkbe járó gyerekek vehetik igénybe.

A nevelői módszerünkben a pozitívumokra való törekvés, az elismerés a döntő. Bölcsődénkben tudatosan tervezett tevékenységek építik fel a szakmai programot, kapcsolódnak évszakokhoz, ünnepekhez. Megteremtjük az egyes ünnepek hangulatos atmoszféráját, élményekhez juttatjuk a gyermekeket az érzelmi nevelés és az élménypedagógia által.

Csipcsirip Bölcsőde

Alapinformációk

Bemutatkozás

A Csipcsirip bölcsőde a város legnagyobb lakótelepén, a Széchenyivárosban található, közel az 5-ös jelzésű főúthoz. Megközelíthető a városközpontból autóbusszal körülbelül 10 perc alatt, de a város más részéről is könnyen el lehet ide jutni. Autóval történő megközelítés esetén a parkolási lehetőség megoldott. Gyermekszobáink világosak, tágasak, terasszal közvetlenül kapcsolódnak a játszóudvarhoz. A szobák berendezését úgy alakították ki, hogy balesetmentes és a gyermekek életkorának megfelelő legyen. Kialakításra kerültek csendes, nyugodt pihenésre alkalmas játszósarkok, a gyermekek számára biztosítani tudjuk az életkornak megfelelő szobai és udvari játékokat. Bölcsődénk rendelkezik mozgásfejlesztő eszközökkel felszerelt játszószobával, az őszi, téli hónapokban, illetve kedvezőtlen időjárás esetén gyermekcsoportjaink felváltva használják ezt a helyiséget. Játszóudvarunk fákkal, bokrokkal árnyékolt, kellemes tartózkodási hely, részben füves, részben burkolt területű. Teraszainkat napernyővel védjük a túlzott napsütéstől, ill. esőtől. Udvari fajátékaink színesek (vonatok, egyensúlyozó padok), homokozóink a fák árnyékában helyezkednek el. Nevelőink biztosítják a nyugodt, elmélyült játék feltételeit, a szabad levegőn való mozgást, az évszaknak megfelelő tevékenységeket. Fontosnak tartjuk gyermekeink számára az érzelmi biztonság nyújtását, a bölcsődébe kerüléssel járó nehézségek csökkentését, illetve lehetőség szerinti megelőzését. Fontos, hogy nevelőink magatartásában az elfogadás és tolerancia domináljon. A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, éppen ezért tiszteletben tartjuk a családi nevelés szokásait, elismerve annak elsődlegességét. Célunk, hogy a kisgyermekek szívesen járjanak bölcsődénkbe, örömmel kapcsolódjanak be a közös tevékenységekbe. Szükségleteiket, érzelmeiket bátran, az életkori szintjüknek megfelelő módon nyilvánítsák ki.

Nevelési programunkban nagy hangsúlyt kapott a családok és a bölcsőde kapcsolatának erősítése. Közös programokat szervezünk, amelyek kapcsolódnak az ünnepekhez, hagyományként őrzött jeles napokhoz és a családi délutánokhoz.

Fürtöcske Bölcsőde

Alapinformációk

Bemutatkozás

Bölcsődénk Kecskemét egyik legdinamikusabban fejlődő kertvárosi részen, Katonatelepen, a Platán utcán, a helyi óvoda közvetlen szomszédságában épült pályázati forrásból. A közel 500 m2-es, 2 csoportszobás, energiahatékony és akadálymentesített bölcsőde 2022. szeptember 5-én nyitotta meg kapuit elsősorban a Katonatelepen élő, illetve oda kiköltöző családok 0-3 éves korú gyermekei előtt. A Méhecske és a Pillangó csoport gyermekeinek saját öltözőjük van, az öltözők pedig közvetlenül kapcsolódnak a nagy belmagasságú, tágas és világos csoportszobákhoz. A csoportszobákból egyetlen teraszajtó választja el a gyermekeket az árnyékolt terasztól és a játszóudvartól. Az udvaron fedett terasz és hatalmas füves udvarrész várja a gyermekeket motorpályával és telepített, modern játékokkal. A 2 csoportszobának közös fürdőszobája van, amely közvetlenül a csoportszobákból és az öltözőből is megközelíthető. A berendezési tárgyak, a gyermekbútorok méretei és elhelyezései mind a gyermekek igényeihez igazodnak, elősegítve a gyermekek önállósodását. Játékaink kiváló minőségűek, melyek a gyermekek konstruáló készségét, szerepjátékát, változatos, sokszínű alkotó játékát segítik.

A bejáratnál, a gyermekek és szüleik által használt folyosón, illetve a csoportszobákban is a Kecskeméti Rajzfilmstúdió animátorai által megrajzolt faldekorációk találhatók, így még barátságosabb környezet fogadja a bölcsődébe járó gyermekeket és szüleiket.

A gyermekek szakszerű ellátását 4 szakképzett kisgyermeknevelő látja el, munkájukat segíti 2 bölcsődei dajka és 2 konyhai kisegítő. Szakmai munkánk során nagy hangsúlyt fektetünk az életkornak megfelelő játékeszközök biztosításával az elmélyült játékra, valamint fontosnak tartjuk mind a zenei, mind a vizuális nevelést. A mozgásfejlesztést speciális elemekkel biztosítjuk a gyermekek számára.

Éves szakmai programunk megtervezésekor nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a gyermekek, a családok életében már jelen lévő jeles napokon, ünnepeken kívül is újdonságokkal színesítsük a hétköznapokat, továbbá törekszünk a népi hagyományok megtartására is. A hozzánk járó gyermekek ideális fejlődésének biztosítása érdekében fontosnak tartjuk a bölcsőde és a családok szoros együttműködését. Ehhez olyan programokat is szervezünk, amelyeken a szülők, gyermekek és a kisgyermeknevelők együtt vesznek részt. Ezeken a családi délutánokon nyílik lehetőség többek között az együtt alkotásra, illetve a családlátogatás és beszoktatás során kialakult bizalmi kapcsolat elmélyülésére.

Célunk a szoros, szakmai együttműködés a bölcsőde mellett lévő óvodával, hogy a tőlünk hozzájuk tovább lépő gyermekeknek minél könnyebb legyen az intézményváltás.

Katica Bölcsőde

Alapinformációk

Bemutatkozás

Bölcsődénk 2019. 09. 02-án nyitotta meg kapuit Homokbányán, a város egyik dinamikusan változó, fejlesztési területén, ahol a közeljövőben számos további beruházást terveznek. Az intézmény Kecskemét olyan részén létesült, ahol nagy igény mutatkozott a bölcsődei ellátás iránt, elsősorban a Homokbányára költöző fiatal családok érezték hiányát egy jól megközelíthető, de a forgalomtól távol eső intézménynek, ahol gyermekeiket, biztonságban, igényes környezetben tudhatják.

A TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00007 azonosító számú, „4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán” című projekt keretében valósult meg a bölcsőde építése, melynek eredményeként egy 4 csoportos, 52 férőhelyes bölcsőde került kialakításra. Az épület közel 700 m2, tágas, nagy belmagasságú csoportszobákkal, katicabogár formájú közösségi térrel, 1100 m2 füves játszóudvarral rendelkezik. A belső színvilág és dekoráció, a csoportok nevei a mező színeit és állatit idézik, utalva a természet közelségére, a „zöld városrész” jellegére. Minden csoportszobának saját fürdője van, a csoportszobák közvetlen kijárással kapcsolódnak az árnyékolt teraszhoz és udvarhoz. A bútorok mérete és elhelyezése a gyermekek igényeihez igazodik. Játékaink kiváló minőségűek, melyek a gyermekek konstruáló készségét, szerepjátékát, változatos, sokszínű játékát segítik.

Az azonos korosztályú csoportokban két-két szakképzett kisgyermeknevelő dolgozik, őket segítik egységenként a bölcsődei dajkák, valamint a tálalókonyhánkban dolgozó munkatársak. Közös célunk a gyermekek színvonalas, magas szakmai minőségű ellátása, a biztonságos, nyugodt környezet, a gyermekek fejlődését segítő és motiváló pozitív légkör megteremtése.

Nevelési programunkban kiemelten fontosnak tartjuk a környezettudatos, egészséges életvitelű szemlélet átadását. Közösségi terünk lehetőséget biztosít kedvezőtlen időjárás esetén az udvari játékok helyettesítésére. A családok és a bölcsőde kapcsolatának elmélyítésére e közösségi térben tervezünk programokat, ünnepeket melyeken a szülők gyermekeikkel együtt vehetnek részt. Fiatal, lendületes csapatunk célja, hogy a város nagy múltú bölcsődéihez hasonlóan a homokbányai Katica bölcsődéből távozó gyermekek és szüleik elégedetten, szeretettel vigyék jó hírünket.

Macskacicó Bölcsőde

Alapinformációk

Bemutatkozás

A Macskacicó Bölcsőde Kecskemét legnagyobb, 150 férőhelyes bölcsődéje, amely 1982-ben épült. Az intézmény 1983 januárjától fogadja a gyermekeket. Bölcsődénk a városközpontban helyezkedik el, az általános iskola és az óvoda szomszédságában. A munkába járás, közlekedés szempontjából könnyen megközelíthető, akár tömegközlekedéssel, akár gyalog vagy személygépkocsival.

Az intézmény a működése során több kisebb felújításon esett át (tető, fűtés, világítás), de teljes, mindenre kiterjedő nagy felújításra 2019-ben „Az Árpádvárosi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése” című pályázat nyújtott lehetőséget. A vissza nem térítendő támogatás összege 309,31 millió Ft volt. A kivitelezés során megvalósult az épület akadálymentesítése, hőszigetelése, külső-belső nyílászáróinak cseréje, a fűtés korszerűsítése. Megtörtént az épület valamennyi helyiségének burkolatcseréje, festése és mázolása. Kicserélésre kerültek a bútorok, melyek egyedi tervek alapján kerültek legyártásra. A gyermekek fejlődését elősegítik a beszerzett minőségi udvari, illetve szobai játékok. A megújult bölcsőde mindenben megfelel a XXI. sz. elvárásainak. Minden igyekezetünkkel azt a célt szolgáljuk, hogy kielégítsük a lakosságra jellemző sajátos igényeket. Módot szeretnénk adni a magasabb egzisztenciájú és a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek is arra, hogy egy közösségen belül játszanak, éljenek, örüljenek és nevelkedjenek.

A bölcsőde belső kialakítása, a helyiségek elrendezése, nagysága és funkciói maximálisan a kisgyermekek igényeihez igazítottak Az egyes csoportszobák egyedi színeket, dekorációt kaptak. Az intézmény 12 csoportszobával működik, valamint a hozzátartozó hangulatos, vidám sokszínű kiszolgáló helyiségekkel. Az épületet fás, bokros zöld udvar veszi körül, ami szintén megújult, a kerítés festéstől, a füvesítés és a számtalan növény beültetéséig. Új játékok, árnyékolók, padok, ivókút került kihelyezésre. A csoportszobák kialakításából adódóan lehetőség nyílt egy-egy kicsit szeparált, a legkisebbek számára külön udvarrész kialakítására. A bölcsőde minden igényt kielégítő felújítását követően maximálisan biztosítani tudjuk a kisgyermekek fejlődését elősegítő, nyugodt kiegyensúlyozott életkoruknak megfelelő, barátságos vidám környezetét. Egy-egy szobában 14-16 fő hasonló korú kisgyermeket fogadunk. Kisgyermeknevelőink nagy hangsúlyt fektetnek az évszaknak megfelelő esztétikus környezet kialakítására, így a szobák és a folyosók dekorációi a nevelők fantáziáját, kézügyességét dicsérik. A napi játéktevékenységbe beépítjük a zenei, vizuális nevelés és a mozgásfejlesztés különböző módjait. A beszéd- és szókincsfejlesztés mondóka, vers, ének, báb, mese, beszélgetés útján történik. Törekszünk arra is, hogy sok közös élményünk legyen a gyerekekkel és szüleikkel, így minden évben ellátogat hozzánk a Mikulás. Az évközi jeles ünnepekről is megemlékezünk zenével, dallal, mókával (karácsony, farsang, húsvét, születésnapok, gyereknap stb.).

Pillangó Bölcsőde

Alapinformációk

Bemutatkozás

A bölcsőde 1973 áprilisában került átadásra. Az épület 2017-ben pályázati támogatásból átépítésre és bővítésre került, így a gyermekeket egy teljesen megújult, szép környezetben tudjuk fogadni. Sok árnyékot adó fával beültetett játszó udvarral rendelkezünk, ahol a különböző korosztályú gyermekek szívesen játszanak, motoroznak, futkároznak. Természetes mozgásigényük kielégítését és testi fejlődésük elősegítését különféle udvari játékok biztosítják.

Pedagógiai alapelveinknek megfelelően az a célunk, hogy minden hozzánk járó gyermeknek derűs, nyugodt, biztonságot nyújtó, jó légkört biztosítsunk. Sok gyermek esetében a bölcsőde az első családon kívüli szocializációs közeg, ezért fontos feladatunk a bensőséges, pozitív érzelmi kapcsolatok, biztonságérzetet nyújtó, érzelemgazdag környezet kialakítása, melyben a gyermek saját képességei szerint fejlődhet, megízlelheti az önfeledt aktív játék örömét, mely képessé teszi a későbbi élet során a tovább fejlődésre, kreativitásra, élmény és fantázia világa gazdagodhat, kialakulhat az esztétikum iránti érzékenysége.

Célunk a szabadjáték minél gazdagabb feltételeinek biztosítása, pedagógiai szakértelemmel való támogatása indirekt módszerekkel a kisgyermek optimális személyiségének biztosítása érdekében, az együttműködés kiszélesítésével, a szülőkkel való együttműködésben.

Pöttömke Bölcsőde

Alapinformációk

Bemutatkozás

Bölcsődénk 1967 óta üzemel, belvároshoz közeli, lakótelepi intézményként. A városrész lakói megöregedtek, így bölcsődénk kisebb arányban látja el a környező házak lakóinak gyermekeit, jellemzőbb, hogy a város pereméről érkeznek a hozzánk járó gyermekek. A családok nagyon együttműködők, fontos, hogy pozitív mintát tudjunk számukra mutatni, és segítsük a családok, gyermekek szocializációját, beilleszkedését a közösségbe.
Bölcsődénkben szakképzett kisgyermeknevelők a gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását, nevelését végzik. Jól felszerelt, megfelelő tárgyi eszközökkel ellátott intézményünkben a gyermekek testi, lelki és szellemi fejlődésének kiegyensúlyozottságára törekszünk. Intézményünk 76 engedélyezett férőhellyel működik, 6 csoportban.
Bölcsődénk kiemelt célja a nevelési alapelvek betartása mellett, igényes szakmai munka megteremtése, mely kiterjed a gondozási, nevelési feladatokra, figyelembe veszi a gyermek érzelmi fejlődését, szocializációjának segítését és megismerési folyamatainak fejlődését. A jó színvonalú gondozás mellett az utóbbi években előtérbe került az értelmi fejlődés fokozottabb támogatása. Ez megmutatkozik a gyermekek környezetének gondosabb kialakításában, a tevékenységek körének szélesítésében, a fejlesztő játékok, eszközök gondosabb válogatásában, a felnőtt aktívabb részvételében, a gyermekek tevékenységében, kommunikációjában. Bölcsődénk a fent említett kiemelt célok és törekvések mellett szintén fontosnak tartja a családok és bölcsőde kapcsolatának erősítését, szinten tartását. A gondozási év folyamán feladatunk ennek színtereit bővíteni, színesíteni. Erre adnak lehetőséget az ünnepek, hagyományok, jeles napok készülődései, és az ünneplés napjai. Kisgyermeknevelőink már éves munkatervük megtervezésekor is aktívan számítanak a szülők segítségére, oly módon, hogy az ünnepi ráhangolódáshoz, jeles napok megismertetéséhez a szülők által biztosított képeket, könyveket, újságokat, tárgyi eszközöket, dekorációs anyagokat elfogadják, kérik, számítanak rá, esetleg a családok közös munkával kutathatnak segédanyag után, segítve a kisgyermeknevelők eredményes munkáját.
Célunk, hogy a bölcsődéből való kikerüléskor felkészült legyen a gyermek az óvodai életre, legyen vidám, kiegyensúlyozott és pozitív érzések uralják lelkét. A szülő jó érzéssel, elégedettségét kifejezve vigye gyermekét a következő intézménybe, és vigye jó hírét bölcsődénknek.

Pöttyös Bölcsőde

Alapinformációk

Bemutatkozás

A Pöttyös Bölcsőde 1956. március 1-jén nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt, és 44 férőhellyel kezdte meg működését. Egyedi tervek alapján, emeletes létesítményként épült. Az 1970-es és 1980-as években két ütemben bővítésre került az épület és egészen 2022 júliusáig 100 férőhelyen működött. Az idők során bekövetkezett jogszabályi és építészeti változások következtében a bölcsődés korú gyermekek elhelyezése emeletes épületben már nem lehetséges, ezért a bölcsőde épülete pályázati támogatás segítségével 2022-2024 között teljesen átépítésre kerül. Ez gyakorlatilag az épület lebontását és egy teljesen új épület felépítését jelenti, amelynek végén egy 4 csoportos, 56 férőhelyes bölcsődében folytatódik majd a kisgyermekek nevelése Kecskemét belvárosában.
Jelenleg tehát a Pöttyös Bölcsőde nem fogad gyermekeket, de előreláthatólag 2024 szeptemberében újra megnyitja kapuit.

Bölcsődék általános házirendje

Érkezés – távozás rendje

 • A bölcsőde munkanapokon reggel 6:30 órától fogadja az érkező gyermekeket.
 • A bölcsőde ünnepnapokon és a hivatalos munkaszüneti napokon zárva tart. A nyári zárás idején igény szerint ügyeletes bölcsődét biztosítunk.
 • A kisgyermeknevelőnek személyesen átadott gyermekért tudunk csak felelősséget vállalni.
 • A bölcsődéből a gyermeket csak a szülői felügyeletet gyakorló szülő, gyám vagy az általa írásban (családi füzetben) megbízott személy viheti el. 14 éven aluli gyermek e feladattal nem bízható meg.
 • A bölcsőde a különélő szülő, illetve a nagyszülő számára kapcsolattartást nem tud biztosítani.
 • A bölcsőde felelősséget a gyermekért addig tud vállalni, míg a kisgyermeknevelő személyesen átadja a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő, gyám, vagy az általuk megbízott 14. évet betöltött személynek.
 • Kérjük a kedves szülőket, hogy az étkezések nyugalma érdekében lehetőség szerint étkezések előtt vagy után érkezzenek.
 • Kérjük a kedves szülőket, hogy a gyermek érkezésekor, illetve elvitelekor ne lépjenek be a csoportszobába, csak kivételes alkalmakkor (pl. beszoktatási időszakban, ünnepek alkalmával).
 • A szülő köteles a bölcsőde nyitvatartási idején belül elvinni gyermekét, akadályoztatás esetén értesítse a bölcsődét.

Gyermek jogai és kötelezettsége

 • A gyermeknek joga, hogy a bölcsődében, biztonságban és egészséges környezetben nevelkedjen.
 • Joga, hogy személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakozásához való jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát bölcsődénk tiszteletben tartsa.
 • Joga, hogy képességeinek, adottságainak megfelelő gondozásban-nevelésben részesüljön.
 • Joga, hogy állapotának, személyes adottságainak megfelelő, megkülönböztetett ellátásban, különleges gondozásban részesüljön.
 • Nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési-gondozási intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét.

Beszoktatás rendje

 • A bölcsőde megismerésére, az új helyzet megtapasztalására fokozatos beszoktatást biztosítunk. A gyermek szülővel történő beszoktatása minimum két hét, sajátos nevelési igényű, érzékenyebb, ragaszkodó gyermek esetében a gyermek állapotának függvényében hosszabb idejű is Fokozatosan növeljük a kisgyermek bölcsődében töltött idejét, és csökkentjük az anya csoportban eltöltött idejének hosszát. A kisgyermeknevelő fokozatosan veszi át a gyermek gondozását, alkalmazva a megfigyelt módszereket. Megkönnyítjük az új környezetbe való beilleszkedést, csökkentjük az adaptációs nehézségeket, lehetőséget adunk a szülőknek a nevelési feladatok és a hasonló korú gyermekek tevékenységének megfigyelésére.

Napirend

 • A napirend nagyon fontos a gyermek egészséges fejlődése érdekében. Törekszünk arra, hogy a rendszeresség továbbra is megmaradjon gyermekeink életében. A bölcsődei közösségben hasonló korú gyermekek nevelkednek, ezáltal nagy gondot fordítunk a játékidő, a gondozási műveletek és az alvásidő gondos és pontos megszervezésére, ezzel is csökkentve a felesleges várakozási időt. Fontos, hogy minden gyermek megtalálja a napirenden belül a saját helyét, az egyéni igényeik kielégüljenek, és jól érezzék magukat társaik között.

Szülőkkel való kapcsolattartás

 • A család és a bölcsőde kapcsolatának erősítésére az alábbi lehetőségeket biztosítjuk: családlátogatás, fokozatos beszoktatás, napi gyermek átadás – átvétel, családi füzeten keresztül történő információcsere, szülői értekezlet keretében, közös ünnepek, események alkalmával. A szülők a bölcsődevezetővel és a kisgyermeknevelőkkel egyeztetve betekinthetnek a bölcsőde életébe. A gyermek fejlődéséről, személyiségéről tájékoztatást a szülő részére a kisgyermeknevelők adnak.

Érdekképviselet

 • A bölcsőde Érdekképviseleti Fórumot működtet, az Érdekképviseleti Fórum működésének SZABÁLYZATA a házirend kötelező melléklete. Véleményüket, észrevételüket, javaslataikat lehetőségük van eljuttatni az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága részére (Cím: 6000. Kecskemét, Piaristák tere. 7.). Panasz esetén forduljanak bizalommal a gyermek kisgyermeknevelőjéhez, amennyiben nem kapnak érdemi segítséget, úgy azt jelezzék a bölcsőde vezetőjének, illetve az integrált egység szolgáltatásvezetőjének szóban vagy írásban. Bármilyen sérelem, panasz esetén jelzést adhatnak az Érdekképviseleti Fórum képviselői felé is.
 • Ha a probléma ezt követően sem rendeződik, írásos formában fordulhatnak az intézmény szociális és gyermekvédelmi igazgatójához, az intézmény vezetőjéhez (Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága, 6000 Kecskemét, Piaristák tere. 7.), illetve az intézmény fenntartójához.

Intézményi jogviszony megszüntetésének esetei

 • Intézményi jogviszony a jogosultsági feltételek megszűnésével szűnik meg. Ez történhet, ha a gyermek a 3. életévét betöltötte és a bölcsődei nevelési-gondozási év végéhez ér, vagy ha a gyermek testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett óvodai nevelésre, akkor a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. Szintén megszűnik a jogviszony, ha a törvényes képviselő/gyám a gyermek 4 héten túli távollétét orvosi igazolással nem tudja igazolni, vagy ő maga korábban nem jelezte írásban a szüneteltetés iránti igényét. Hasonló módon szűnik meg, ha a törvényes képviselő/gyám kérelmezi a megszüntetést, illetve a házirend többszöri súlyos megsértése esetén, melyek az alábbiak:
  • A szülő/törvényes képviselő a bölcsőde nyitvatartási idején túl nem viszi haza gyermekét, előre ezt a bölcsőde vezetőjének nem jelzi.
  • Szülő/törvényes képviselő más tulajdonát a bölcsőde területéről eltulajdonítja, és nem viszi vissza.
  • A szülő/törvényes képviselő a gyermeket betegen, orvosi igazolás nélkül viszi a bölcsődébe.

Egyéb tudnivalók

 • Étkezés lemondása: a gyermek hiányzása esetén reggel 7 óra 45 percig lehet lemondani a másnapi étkezést. Az aznapi étel 11.00 – 12.00 óra között elvihető a konyháról előzetes jelzés alapján. Étkezés rendelése: ha hiányzás után gyermekét hozza a szülő bölcsődébe, akkor előző nap 13 óráig köteles jelezni ételrendelési igényét.
 • Bölcsődében minden gyermeknek saját, jellel ellátott szekrénye van. A gyermeköltözőben lehetőség szerint csak a legszükségesebb dolgokat tárolják, mert az öltözőben hagyott tárgyakért felelősséget vállalni nem tudunk. A gyermek csak a szülő felelősségére viselhet ékszert.
 • Bölcsődébe csak egészséges gyermek hozható, ha napközben betegszik meg, vagy baleset éri, a szülőt értesítjük. Lehetőség szerint a bölcsőde orvosnak megmutatjuk, aki a további teendőkről is rendelkezik. Minden gyermeknek saját orvosi/ családi füzete van, amiben minden észrevételt rögzítünk. Betegség miatti távolmaradás után csak orvosi igazolással vesszük be a gyerekeket. A közösség egészsége érdekében lázas, antibiotikumot szedő vagy fertőzés-gyanús gyermek a bölcsődét nem látogathatja.
 • A gyermek gyógyszer és ételérzékenységéről kérjük a szülő jelzését, egyben a házi gyermekorvos/szakorvos igazolását. A megtörtént kötelező védőoltásokról folyamatosan kérjük a szülő tájékoztatását.
 • Kérjük, hogy a térítési díjat az előre jelzett napon pontosan fizessék be, akadályoztatás esetén is (pl.: betegség) gondoskodjon a teljesítésről.
 • A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási hivatal Járási Népegészségügyi Intézete állásfoglalása szerint a kiscsoportos rendezvények is közfogyasztásnak minősülnek. A jó élelmezési gyakorlatra hivatkozva a cukrászati termékek beszállítása csak biztonságos higiéniai szabályok betartása mellett lehetséges: engedéllyel működő egységből származhat, szállítólevelet vagy számlát kell mellékelni, fogyaszthatósági idejét, allergizáló összetételét fel kell tüntetni.
 • A 2011. évi XLI. törvény alapján tilos a dohányzás az intézmény egész területén, illetve a törvény által megjelölt körzetben.

A házirend az intézményt látogató gyermekekre és szüleikre, valamint az általuk megbízott személyekre és valamennyi dolgozóra vonatkozik.

A házirend betartását és együttműködésüket előre is köszönjük.

Gyakran Ismételt Kérdések

Ki jogosult bölcsődei ellátás igénybevételére?

A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerő piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

Van-e körzetes bölcsőde?

Bölcsődéink körzetesítési kötelem nélkül fogadják a gyermekeket, de a kérelem elbírálásakor lehetőség szerint figyelembe vesszük a lakóhely és a szülők munkahelyének területi elhelyezkedését.

Kell-e akkor is szeptemberre jelentkezni, ha nem szeptembertől kérnénk a bölcsődét?

A bölcsődei gondozás esetében fontos a gyermek gondozásának kezdő időpontja. Egy csoportban 12-14 gyermek lesz és egy-egy gyermek beszoktatása a fokozatosság elvét követve legalább két hétig tart, így a teljes csoport beszoktatása várhatóan decemberben ér véget. Tehát, ha decemberig szeretnék a bölcsődei ellátást megkezdeni, akkor mindenképpen jelentkezni kell.

Bölcsődei beiratkozás menete, beiratkozás határideje

A beiratkozás általában április hónapban történik, a szeptemberben kezdődő nevelési évre. A bölcsődében a nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart.

A bölcsődei beiratkozáshoz a „Kérelem bölcsődébe történő felvételhez” nevű nyomtatványt kell benyújtani. A kérelem letölthető honlapunkról is (www.eszii.hu).

Amennyiben erre nincs lehetősége, bölcsődéinkben nyomtatott formában is elérhető a felvételi kérelem, melyet kitöltés után a bölcsődében kell leadni.

Van-e bölcsőde-érettségi szint? (önálló étkezés, ivás pohárból, szobatisztaság)

Nincs, szívesen várjuk a gyermekeket 20 hetes kortól 36 hónapos korig.

Felveszik-e a gyermeket, ha édesanya a testvérrel otthon van?

Alapesetben nem, erre csak a férőhelyek függvényében, írásos kérelem beadásával, egyéni elbírálást követően van lehetőség.

Szükséges-e mindkét szülőnek dolgoznia?

Amennyiben szociális vagy egészségügyi tényező nem áll fenn, a szülőknek igazolható munkahellyel, vagy a felvételkor legalább munkahelyi szándéknyilatkozattal kell rendelkeznie, melyben a munkáltató, leendő munkáltató nyilatkozik az aktív munkaviszony kezdő időpontjáról, valamint arról, hogy a szülő nála alkalmazásban áll. A munkába állás előtti szabadság már aktív munkaviszonynak számít.

Ez alól kivételt képez:

 • a szülő/törvényes képviselő munkaerő piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvétele, melyet hivatalos dokumentummal igazol,
 • a szülő/törvényes képviselő nappali tagozatos képzésben való részvétele, melyet iskolalátogatási igazolás benyújtásával igazol,
 • a szülő/törvényes képviselő betegsége miatt nem tudja gyermekét ellátni és munkát vállalni, amelyet szakorvosi igazolás benyújtásával tud igazolni.

Mennyit és hogyan kell fizetni a bölcsődei ellátásért?

Az önkormányzat rendelete szerint a gyermek gondozásáért nem, az étkezésért viszont térítési díjat kell fizetni. Az étkezés teljes térítési díja jelenleg bruttó 630 Ft/fő/nap, diétás étkezés esetén bruttó 680 Ft/fő/nap.

A térítési díj fizetése az ellátásban részesülő nevére szóló számla ellenében, egyéb esetben kérelem/nyilatkozat alapján egy összegben, minden hónapban utólag, a bölcsődevezető által kijelölt napon átutalással / csoportos befizetési megbízással történik.

A fentiektől eltérően a gyermekétkeztetést is ingyenesen biztosítja az intézmény, ha a gyermek,

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 • tartósan beteg vagy fogyatékos,
 • olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
 • olyan családban él, amelyben 3 vagy több gyermeket nevelnek,
 • nevelésbe vették (gyermekvédelmi gondoskodásba került),
 • olyan családban él, amelyben az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130 %-át, és a szülő, más törvényes képviselő, nevelőszülő nyilatkozik a fenti feltételek bármelyikének fennállásáról.

Milyen ételeket kapnak a gyerekek?

Napi négyszeri étkezést (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna) biztosítunk. Minden nap szerepelnek az étlapon gyümölcsök, zöldségek, illetve tejtermékek is. Érdemes megnézni a https://www.hungast.hu/etlapok  internetes oldalon elérhető étlapot és receptajánlókat.

Milyen igazolás szükséges a diétás étkeztetéshez?

Diétás szolgáltatást szakorvosi igazolás megléte esetén, vagy vallási okokra való hivatkozással (pl.: sertéshús mentes, ovo-lakto vegetáriánus étrend esetén, stb.) lehet igényelni. Jogszabály alapján szakorvosi igazolást az alábbi szakorvosok adhatnak ki:

 • a) endokrinológia és anyagcsere-betegségek ráépített szakképesítéssel rendelkező szakorvos,
 • b) gasztroenterológia alap szakképesítéssel rendelkező szakorvos,
 • c) diabetológiai szakorvosi licenccel rendelkező szakorvos,
 • d) allergológia és klinikai immunológia ráépített szakképesítéssel rendelkező szakorvos.

Kizáró ok-e, hogy még nem eszik egyedül a gyermekem?

Ez nem kizáró ok. A kisgyermeknevelők természetesen segítenek a gyermekek étkezésében egyéni igényeik és fejlettségük figyelembevételével.

Gyermekem válogatós, a főzeléket sem eszi meg, mit fog enni?

Közösségbe kerülve gyakran előfordul, hogy a gyermekek étkezési szokásai is megváltoznak. Mivel a gyermekek együtt étkeznek, így látják, hogy társaik is megeszik az ételt, ezért kedvet kapnak, hogy ők is megkóstolják.

Kizáró ok-e az, hogy csak cumisüvegből, csőrös pohárból tud inni a gyermek?

Nem kizáró ok. A bölcsődében a gyerekek többsége pohárból iszik, ez a cél minden kisgyermek esetében. Azoknak a gyermekeknek, akiknek nehézséget okoz a pohár használata, a folyadékpótlás cumisüvegből, csőrös pohárból megoldott, a bölcsődében pedig fokozatosan megtanul majd pohárból inni.

Mennyi gyermek van egy-egy bölcsődei csoportban?

A bölcsődei csoportok gyermeklétszámát jogszabály határozza meg, mely alapján egy bölcsődei csoportban legfeljebb 12 gyermek nevelhető, gondozható, kivéve, ha valamennyi gyermek betöltötte a második életévét, ebben az esetben, egy bölcsődei csoportban legfeljebb 14 gyermek nevelhető, gondozható.

Egy bölcsődei csoportban, ha egy sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermeket látnak el, legfeljebb 11 gyermek, ha kettő sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermeket látnak el, legfeljebb 10 gyermek nevelhető, gondozható.

Lehet-e, hogy csak heti 1-2 napot jár a gyermek bölcsődébe?

A bölcsőde működését a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szabályozza, amelynek 42. § (1) bekezdése szerint bölcsődei ellátás esetén a gyermek napi gondozási ideje legalább négy óra és legfeljebb tizenkét óra. Tehát a gyermek bölcsődei beíratása esetén kérjük, hogy minimum napi négy órát járjon a gyermek a kiválasztott intézménybe. (A sajátos nevelési igényű, illetve a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermeknapi gondozási ideje négy óránál kevesebb időtartamban is meghatározható.)

Óvónők gondozzák a gyermekeket a bölcsődékben?

Nem, a bölcsődében kisgyermeknevelők dolgoznak. A kisgyermeknevelők a 0-3 éves korú gyermekek nevelésével – gondozásával foglalkozó szakemberek.

Kik vannak a gyermekekkel napközben?

A bölcsődébe járó gyermekek nevelését, gondozását csoportszobánként 2 fő kisgyermeknevelő végzi váltott (délelőtt/délután) műszakban. Két csoportszobánként – vagyis egy-egy egységben – egy fő bölcsődei dajka dolgozik, aki a tisztaságot biztosítja és a kisgyermeknevelők munkáját támogatja.

Lehet-e bölcsődébe jönni, ha a gyermek még szopik?

Természetesen. Ebben az esetben az édesanyát megkérjük, törekedjen arra, hogy a beszoktatás megkezdése előtt néhány héttel állítsa be a szoptatási időpontokat arra az időszakra, amikor a gyermekkel otthon tartózkodnak (pl. reggel, este). Ez nagyban segíti a gyermek adaptációját a bölcsődei környezethez.

Hány órától vihetem be gyermekemet a bölcsődébe?

A bölcsődék reggel 6.30 órától tartanak nyitva. Kérjük a kedves szülőket, hogy az étkezések nyugalma érdekében lehetőség szerint étkezések előtt vagy után érkezzenek.

Milyen ruhát kell bevinnem gyermekemnek a bölcsődébe?

A gyermek számára célszerű a kényelmes, önállóságot elősegítő ruházat és a könnyen ki-be csatolható, megfelelő méretű lábbeli biztosítása. Váltóruha legyen a szekrényében és fontos az időjárásnak megfelelő udvari ruházat.

Bevihetem-e a gyermekem cumiját, játékát?

Igen, lehetőség van behozni a cumit, tároló dobozzal, névvel ellátva, valamint saját játékot. A beszoktatás ideje alatt, de az azt követő időszakban is ajánlott ezeknek a tárgyaknak az ottléte, hiszen ez egy „darabka otthonról”, ami megnyugtatja a gyermeket, illetve biztonságérzetet adhat neki az új környezetben.

Hogyan áll össze a gyermekek napirendje?

A kisgyermeknevelők a gyermekek napirendjét életkor, évszak, illetve a gyermekek igénye szerint alakítják ki. Egy példa a gyermekek tavaszi napirendjére:

6:30-7:55 Érkezés, játék (Szükség szerint fürdőszoba használat)

8:00-8:30 Reggelizés, játék

8:30-9:00 Gondozás (pelenka csere, WC használat, kézmosás, fogápolás, fésülködés)

9:00-9:30 Játék a szobában, Öltözés az udvari játékhoz (időjárástól függően)

9:30-11:00Tízóraizás, játék az udvaron

11:00-11:25 Gondozás (pelenka csere, WC használat, kézmosás, fésülködés), Játék

11:30-12:00 Ebédelés, készülődés lefekvéshez

12:00-14:30 Alvás, pihenés, (ébredési sorrendben gondozás)

15:00-től Uzsonnázás, játék a szobában vagy öltözés az udvari játékhoz (időjárástól függően), udvari játék

Távozás 15:30-tól az uzsonna végétől javasolt

Képek

Aranyhaj Bölcsőde

Bóbita Bölcsőde

Csengettyűs Bölcsőde

Csipcsirip Bölcsőde

Fürtöcske Bölcsőde

Katica Bölcsőde

Macskacicó Bölcsőde

Pillangó Bölcsőde

Pöttömke Bölcsőde