Intézményi felvétel menete

Az ellátás igénybevételének módja

Ki nyújthat be kérelmet?

Idősek otthonába az a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy nyújthat be kérelmet, aki önmaga ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel. Benyújthatja kérelmét az a személy is, aki a18. életévét betöltötteés betegsége vagy fogyatékossága (rokkantsága) miatt önmagáról gondoskodni nem képes, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

Az intézményben nyújtott ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérésére, indítványára történik szóban vagy írásban. A kérelem azonban számítógépes nyilvántartásba csak a kitöltött és érvényes adatlap alapján vehető. A nyilvántartásba vételhez szükséges az ellátásra szoruló személy személyi igazolványa.

Nagyfokú mentális hanyatlás esetében a családnak el kell indítani a gondnokság alá helyezést a lakhely szerinti illetékes Járásbíróságon, enyhe vagy középsúlyos mentális hanyatlás (demencia) esetében közjegyzői vagy ügyvédi meghatalmazás kiállítása szükséges a további ügymenet gördülékeny intézéséhez.

Amennyiben az ellátást igénylő cselekvőképtelen, a kérelmet, indítványt a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő.

A kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

A kérelem nyilvántartásba vétele után, előzetes értesítés alapján az intézmény ezzel megbízott dolgozói elvégzik az előgondozást, valamint a gondozási szükséglet vizsgálatát a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM. rendelet alapján. Tájékozódunk a kérelmező életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről a megfelelő, személyre szabott szolgáltatás biztosítása érdekében, továbbá felkészítjük az igénybevevőt az intézményi elhelyezésre. A környezettanulmány felvétele, szociális anamnézis felállítása után felvilágosítást adunk a szolgáltatás igénybevételének módjáról, formájáról, a fizetendő térítési díjról. Az előgondozás során átadjuk a megállapodás tervezetét és tájékoztatást nyújtunk a Házirend tartalmáról.

Ha az intézmény szolgáltatása az igénybe vevő szükségleteinek, állapotának nem felel meg, az előgondozást végző személy más ellátási forma igénybevételére tesz javaslatot.

Segítséget nyújtunk a kérelmezőnek a hiányzó dokumentumok beszerzéséhez, tájékoztatást adunk a szociális ellátás keretében igénybe vehető egyéb szolgáltatásokról.

Az intézményvezető gondoskodik a gondozási szükséglet vizsgálatáról és az igazolás kiállításáról, ezzel egyidejűleg elvégzi a rendelkezésére bocsátott dokumentumok alapján a jövedelem és vagyonvizsgálatot, és a térítési díjról szóló értesítésben erről is tájékoztatja a kérelmezőt.

Az intézményi jogviszony keletkezését az intézmény vezetőjének intézkedése alapozza meg. Döntéséről írásban értesíti az igénylőt, illetve törvényes képviselőjét.

A soron kívüli elhelyezés iránti igény sorrendben megelőzi a többi kérelmet. Ha soron kívülielhelyezési igény merül fel, az intézményvezető dönt a soron kívüliség fennállásáról. Ha valamennyi soron kívüli elhelyezési igény nem teljesíthető, az intézményvezető haladéktalanul intézkedik az előgondozás lefolytatásáról, majd dönt a jogosultak elhelyezési sorrendjéről.

Soron kívüli elhelyezést csak az intézményben rendelkezésre álló üres férőhelyekre lehet biztosítani.

Amennyiben az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.

Az intézmény vezetője az ellátás igénybevételének megkezdésekor az ellátást igénylővel, illetőleg törvényes képviselőjével „Megállapodást” köt.

Ellátás igényléséhez szükséges nyomtatványok: (megtalálhatóak a „Letölthető dokumentumok” menüpont alatt)

- Nyilvántartási adatlap

- Egészségi állapotra vonatkozó igazolás

- Jövedelemnyilatkozat

- Vagyonnyilatkozat (gondozóházi elhelyezés kivételével)

- Értékelő adatlap

- Nyilatkozat a Központi Elektronikus Nyilvántartás Szolgáltatást Igénybevevőkről Rendszer igénybevételéről

- Tájékoztató a jövedelem és vagyonnyilatkozat kitöltéséhez

Ahogy majdnem minden honlappal rendelkező szervezet, az ESZII is használ sütiket a weboldalain.